#72 Amerykańska diagnoza polskiej nauki (i Polaków)

W roz­mo­wach, któ­rych mamy oka­zję słu­chać w ramach pod­ca­stu, naj­czę­ściej sku­pia­my się na pol­skiej per­spek­ty­wie i osią­gnię­ciach pol­skich bada­czy. Tym­cza­sem – jak z ana­lo­gicz­ny­mi zagad­nie­nia­mi – edu­ka­cją, bada­nia­mi i wyzwa­nia­mi cyfry­za­cji – radzą sobie ame­ry­kań­skie uczel­nie, któ­re sta­wia­my za wzór? 

Gościem dr Justy­ny Pokoj­skiej jest prof. Ran­dy Boy­le z Weber Sta­te Uni­ver­si­ty , wizy­tu­ją­cy Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski w ramach sty­pen­dium Ful­bri­gh­ta, któ­ry przy oka­zji opo­wia­da­nia o tym, jak uni­wer­sy­te­ty w USA przy­go­to­wu­ją się do nad­cho­dzą­cej rewo­lu­cji tech­no­lo­gicz­nej dostar­cza dia­gno­zę ostat­nich trzech dekad pol­skiej trans­for­ma­cji, tak­że tej cyfro­wej, a tak­że mówi o:
– ame­ry­kań­skim mode­lu kształ­ce­nia,
- porów­na­niu pol­skie­go i ame­ry­kań­skie­go spo­so­bu ucze­nia stu­den­tów,
- klu­czo­wych kom­pe­ten­cjach przy­szło­ści, któ­re naby­wa­ją stu­den­ci w USA,
- spo­so­bach, w jaki ame­ry­kań­skie uczel­nie (nie) pora­dzi­ły sobie z pan­de­mią COVID-19,
- demo­kra­ty­za­cji świa­to­wej edu­ka­cji,
- spo­so­bach na unik­nię­cie uryn­ko­wie­nia uczel­ni,
- dia­gno­zie pol­skich stu­den­tów,
- kie­run­kach, w jakich powin­na iść pol­ska edu­ka­cja oraz klu­czo­wych kom­pe­ten­cjach, jakich powin­ny uczyć uni­wer­sy­te­ty,
- prze­wa­dze pol­skich stu­den­tów i samej Pol­ski na tle innych krajów.

Udostępnij

Uniwersytety muszą specjalizować się i wybrać to, co robią najlepiej. Muszą mieć naukę doświadczalną, bardziej praktyczną. Te wydziały, które są uniwersalne - np. matematyka - nie będą dosyć wyspecjalizowane (...) W Warszawie musimy wybierać to, co robimy najlepiej. Mieszkałem tu prawie 30 lat temu. Teraz w Warszawie jest bardziej nowocześnie, budynki są piękne, ludzie są mili, jedzenie jest bardzo tanie. Polscy studenci są bardzo inteligentni i pracowici. Nawet teraz mam 10 asystentów badawczych, którzy ze mną pracują. Polscy studenci są bardzo głodni możliwości.

― prof. Randall Boyle, Weber State University

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Justyną Pokojską (DELab UW, WS UW) o tworzeniu naukowych podcastów.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (ŚLJC UW) i dr. inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o zastosowaniu metody Monte Carlo.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW) o metodzie Monte Carlo.
Z Patrykiem Grzybowskim (MSD UW, Wydział Fizyki UW) o zasadach działania teledetekcji.
Z Łukaszem Nawaro (DELab UW, WNE UW) o stabilności wirtualnych walut.
Przewiń do góry