#71 Cyfrowa ewangelizacja – jak z mediatyzacją radzą sobie wspólnoty religijne?

Waty­kan nie stro­ni od inter­ne­tu – papież Fran­ci­szek ma już 18 milio­nów obser­wu­ją­cych na Twit­te­rze, jego poprzed­ni­ka, Bene­dyk­ta XVI, swe­go cza­su spo­tkać moż­na było na kana­le na YouTu­bie, zaś zain­te­re­so­wa­ni mogli uzy­skać na Face­bo­oku wir­tu­al­ną pocz­tów­kę z Waty­ka­nu. Jak wyglą­da to w mniej­szo­ścio­wych reli­giach i wspólnotach? 

Gości­nią dr Justy­ny Pokoj­skiej jest dr Mar­ta Koło­dziej­ska, adiunkt­ka na Wydzia­le Socjo­lo­gii UW oraz ana­li­tycz­ka DELab UW, któ­ra opo­wia­da o wyni­kach swo­je­go bada­nia w ramach pro­jek­tu NCN Beetho­ven oraz:
- spo­so­bach, w jakie Kościół pora­dził sobie z dosto­so­wa­niem do rewo­lu­cji cyfro­wej,
- pro­ce­sie media­ty­za­cji wspól­not reli­gij­nych i jego prze­bie­gu,
- tren­dach i wzo­rach, jakie obser­wo­wać moż­na w „media­ty­za­cji dwóch pręd­ko­ści”,
- twór­cach pro­fi­li i por­ta­li – czy to jedy­nie pro­fe­sjo­na­li­ści medial­ni?
- celach, jakie wspól­no­ty reli­gij­ne sta­wia­ją przed aktyw­no­ścią w mediach
- wpły­wie pan­de­mii na aktyw­no­ści reli­gij­ne w mediach
- podo­bień­stwach i róż­ni­cach mię­dzy wspól­no­ta­mi w Wiel­kiej Bry­ta­nii i w Pol­sce,
- kwe­stiach, któ­rych nie poru­sza się mediach wspól­not reli­gij­nych?
- odbior­cach mediów.

Udostępnij

Tak napraw­dę sieć czy też korzy­sta­nie z mediów peł­ni wszyst­kie te funk­cje – to zna­czy nie ma jakiejś jed­nej prze­wod­niej. I oczy­wi­ście jest też tak, że media słu­żą do pod­trzy­my­wa­nia kon­tak­tu z wier­ny­mi, ale słu­żą też takie­mu budo­wa­niu jed­no­ści tej wspól­no­ty. To zna­czy, że przez to, w jaki spo­sób media są zor­ga­ni­zo­wa­ne, ale tak­że przez to, co się w nich publi­ku­je, o czym się mówi, o czym się nie mówi, w jaki spo­sób się mówi o rze­czach – to wszyst­ko też może kon­so­li­do­wać tę wspól­no­tę. I też oczy­wi­ście cho­dzi o pod­trzy­my­wa­nie auto­ry­te­tu. My aku­rat ana­li­zo­wa­li­śmy ofi­cjal­ne media tych kościo­łów, więc to są też takie prze­strze­nie, w któ­rych róż­ne sta­no­wi­ska kościo­łów są prze­ka­zy­wa­ne wier­nym. I tak zasad­ni­czo dys­ku­sji nad tymi sta­no­wi­ska­mi nie ma.

― dr Mar­ta Koło­dziej­ska, Wydział Socjo­lo­gii UW, DELab UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Laurą Drechsler (KU Leuven) o międzynarodowych transferach danych.
Z prof. Kerstin Radde-Antweiler (Universität Bremen) o mediatyzacji religii i mszach na Robloxie.
Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z Zuzią Choińską (DELab UW, WPiA UW) o systemach rozpoznawania twarzy.
Z Marią Cywińską (Wydział Psychologii UW) o cyfryzacji uczelni.
Scroll to Top