#70 Mędrca szkiełko i oko w dobie rewolucji cyfrowej

Czę­sto i dużo mówi­my w DELa­bie o skut­kach rewo­lu­cji cyfro­wej. By nie być goło­słow­nym – odsy­ła­my do naszych ostat­nich rapor­tów: auto­ma­ty­za­cja pra­cy, tren­dy tech­no­lo­gicz­ne, któ­re będą kształ­to­wać kie­run­ki poli­tyk publicz­nych czy skut­ki pan­de­mii. Jak jed­nak badać te zja­wi­ska? W naj­now­szym odcin­ku pod­ca­stu pochy­la­my się nad meto­do­lo­gią badań społecznych.

O tym, w jaki spo­sób badać spo­łe­czeń­stwo, gdy w coraz więk­szym stop­niu prze­no­si­my nasze życie spo­łecz­ne do sfe­ry wir­tu­al­nej, a tak­że skąd czer­pać dane i jak je ana­li­zo­wać, opo­wia­da prof. Sła­wo­mir Man­des (Wydział Socjo­lo­gii UW), wykła­dow­ca, teo­re­tyk, prak­tyk oraz socjo­log reli­gii, któ­ry odpo­wia­da na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- meto­do­lo­gię badań spo­łecz­nych w momen­cie wzmo­żo­nej cyfry­za­cji oraz to, ile zosta­ło w niej tra­dy­cyj­nej socjo­lo­gii, jakiej uczy­my stu­den­tów,
- wyzwa­nia i szan­se sto­ją­ce przed bada­cza­mi, pro­wa­dzą­cy­mi ana­li­zy z pomo­cą cyfro­wych narzę­dzi,
- skut­ki błę­dów (tak­że maszyn) w pro­ce­sie prze­twa­rza­nia i ana­li­zy danych,
- repre­zen­ta­tyw­ność badań pro­wa­dzo­nych przez inter­net i spo­so­by radze­nia sobie z tym pro­ble­mem,
- bada­nia kor­pu­so­we, któ­re zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wa­ło poja­wie­nie się sie­ci,
- prak­tycz­ne zasto­so­wa­nie cyfro­wych ana­liz i spo­sób, w jaki tech­no­lo­gie data scien­ce uła­twi­ły pro­wa­dze­nie badań,
- wyzwa­nia sto­ją­ce przed socjo­lo­gią w dobie cyfryzacji.

Udostępnij

Wie­le sobie po tym obie­cy­wa­no, ale szyb­ko oka­za­ło się, że jest wie­le pro­ble­mów, któ­re trze­ba w związ­ku z tym roz­wią­zać. Nie wcho­dząc w szcze­gó­ły meto­do­lo­gicz­ne, trud­no jest udo­wod­nić repre­zen­ta­tyw­ność w ten spo­sób pro­wa­dzo­nych badań (…) zaczę­to eks­pe­ry­men­to­wać, to są eks­pe­ry­men­ty od począt­ku lat 90., kie­dy inter­net się w mia­rę roz­po­wszech­nił, i wie­le form reali­za­cji badań ankie­to­wych za pomo­cą inter­ne­tu się roz­po­wszech­ni­ło, ale dzi­siaj taką uzna­ną for­mą jest tzw. for­ma mie­sza­na. Łączy się ankie­tę reali­zo­wa­ną przez ankie­te­ra z ankie­tą reali­zo­wa­ną przez inter­net. To daje moż­li­wość porów­ny­wa­nia wyni­ków i wery­fi­ka­cji tego, czy uzy­ska­ne w ten spo­sób dane są repre­zen­ta­tyw­ne. Może­my spraw­dzać, czy w jed­nej gru­pie dane są podob­ne czy zbli­żo­ne do tych danych, któ­re są reali­zo­wa­ne za pomo­cą tej dru­giej meto­dy (…) jest kil­ka pro­ble­mów, któ­re nale­ży roz­wią­zać, reali­zu­jąc w tej spo­sób badania.

― prof. Sła­wo­mir Man­des, Wydział Socjo­lo­gii UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Laurą Drechsler (KU Leuven) o międzynarodowych transferach danych.
Z prof. Kerstin Radde-Antweiler (Universität Bremen) o mediatyzacji religii i mszach na Robloxie.
Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z Zuzią Choińską (DELab UW, WPiA UW) o systemach rozpoznawania twarzy.
Z Marią Cywińską (Wydział Psychologii UW) o cyfryzacji uczelni.
Scroll to Top