#29 Czy autonomiczne pojazdy przejmą nasze ulice?

Tema­tem dru­gie­go odcin­ka kolej­ne­go sezo­nu pod­ca­stu „Efekt Sie­ci” są auto­no­micz­ne pojaz­dy. Już dziś obser­wu­je­my testo­wa­nie pro­to­ty­pów pojaz­dów – nie zawsze zakoń­czo­ne suk­ce­sem. Testo­wa­ne przez Ube­ra auto­no­micz­ne pojaz­dy zawio­dły wła­śnie z uwa­gi na czyn­nik ludz­ki – brak reak­cji kie­row­cy, któ­ry w auto­no­micz­nym pojeź­dzie nie zawsze zaj­mu­je się kon­tro­lo­wa­niem jaz­dy. Czy auto­no­micz­ne pojaz­dy to zatem mrzon­ka z przyszłości? 

Eks­per­tem odcin­ka jest Paweł Gora, pre­zes Fun­da­cji Quan­tum AI, któ­ry odpo­wia­da na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- naj­więk­sze prze­szko­dy w roz­wo­ju i komer­cja­li­za­cji bez­za­ło­go­wych aut,
- per­spek­ty­wy cza­so­we, w jakich zacznie­my uży­wać tego typu aut na naszych uli­cach,
- kwe­stie, któ­re warun­ku­ją zaufa­nie do auto­no­micz­nych pojaz­dów,
- trud­no­ści, przed jaki­mi sto­ją auto­no­micz­nej pojaz­dy,
- kwe­stię odpo­wie­dzial­no­ści w przy­pad­ku koli­zji lub wypad­ku – kto powi­nien odpo­wia­dać w takiej sytu­acji,
- per­spek­ty­wy zop­ty­ma­li­zo­wa­nia ruchu dro­go­we­go z pomo­cą auto­no­micz­nych pojazdów.

Udostępnij

Algo­ryt­my, któ­re są two­rzo­ne przez inży­nie­rów i pro­gra­my imple­men­to­wa­ne, uru­cha­mia­ne radzą sobie cał­kiem dobrze w warun­kach typo­wych: auto­stra­da, być może bar­dziej skom­pli­ko­wa­na dro­ga, ale warun­ki typo­we. Im bar­dziej nie­ty­po­we warun­ki, tym fak­tycz­nie może być trud­niej, bo w jakiś spo­sób pojazd musi wie­dzieć, musi wymy­ślić jak sobie pora­dzić w takiej sytu­acji. Nie­któ­re sytu­acje nale­ża­ło­by roz­wią­zać w spo­sób pro­gra­mi­stycz­ny – tak zapro­gra­mo­wać pojazd, aby powie­dzieć mu wprost co ma zro­bić w danej sytu­acji. Z dru­giej stro­ny może­my mieć algo­ryt­my ucze­nia maszy­no­we­go, któ­re są tre­no­wa­ne na pew­nym pod­zbio­rze sytuacji.

― Paweł Gora, MIM UW, Fun­da­cja Quan­tum AI

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr. Michałem Boni i Bartoszem Ślosarskim o państwie 4.0 i datafikacji.
Z prof. Joanną Siwińską-Gorzelak i dr Katarzyną Nosalską o przemyśle 4.0 i rewolucji technologicznej.
Z Jowitą Michalską i prof. Magdaleną Słok-Wódkowską o globalizacji 4.0 i regulacjach.
Z dr Justyną Godlewską-Szyrkową i dr. Dawidem Szarańskim o pracy 4.0 i kluczowych kompetencjach.
Z Filipem Konopczyńskim i dr. Wojciechem Hardym o konsumpcji 4.0 i rozwoju genAI.
Z Katarzyną Szymielewicz i dr Joanną Mazur o rynku 4.0 i platformach cyfrowych.
Tematy: platformy
Scroll to Top