#102 „Happy Merge!”. Co dalej z blockchainami?

15 wrze­śnia dru­ga naj­waż­niej­sza kryp­to­wa­lu­ta na świe­cie, Ethe­reum prze­szła z mecha­ni­zmu Pro­of of Work na ener­go­osz­częd­ny mecha­nizm Pro­of of Sta­ke, jako for­mę uwia­ry­god­nie­nia wyko­py­wa­nych walut. Czym jest aktu­ali­za­cja Mer­ge, w ramach któ­rej nastą­pi­ło wydarzenie?

O tym co wyda­rzy­ło się 15 wrze­śnia i jakie ma kon­se­kwen­cje do gospo­dar­ki cyfro­wej i nas samych, opo­wia­da Łukasz Jonak, ana­li­tyk DELab UW, odpo­wia­da­jąc na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- rewo­lu­cję, któ­ra prze­to­czy­ła się przez ryn­ki,
- block­cha­in Ethe­reum,
- róż­ni­ce mię­dzy uwie­rzy­tel­nie­niem pro­of of work, a pro­of of sta­ke,
- trud­ność funk­cjo­no­wa­nia block­cha­inów,
- prze­mia­ny block­cha­inów, któ­re idą w kie­run­ku pro­fe­sjo­na­li­za­cji, kosz­tem pier­wot­nej demo­kra­ty­za­cji,
- real­ne kon­se­kwen­cje zmia­ny dla gospo­dar­ki i spo­łe­czeń­stwa m.in. w kwe­stii finan­so­wej,
- przy­szłość dwóch typów mecha­ni­zmów i ich rów­no­le­głe funk­cjo­no­wa­nie,
- aktu­al­ne zasto­so­wa­nie kryptowalut.

Udostępnij

Dwie odpo­wie­dzi są na to zastrze­że­nie [mniej demo­kra­tycz­ny cha­rak­ter uwie­rzy­tel­nia­nia pro­of of sta­ke]. Jed­na jest taka, że i tak to jest bar­dziej zde­mo­kra­ty­zo­wa­ne i bar­dziej zde­cen­tra­li­zo­wa­ne niż pro­of of work, bo tam oprócz tego, że musie­li­śmy zain­we­sto­wać w sprzęt i ener­gię, to (…) musie­li­śmy też mieć wie­dzę spe­cja­li­stycz­ną jak pro­wa­dzić ten biz­nes kopa­nia i tak napraw­dę te kosz­ty dla poje­dyn­cze­go użyt­kow­ni­ka były wyż­sze niż w pro­of of sta­ke. Dru­gą rze­czą jest to, że są usłu­gi, w któ­rych po pro­stu może­my się z inny­mi ludź­mi zło­żyć na te 32 ete­ry i póź­niej dzie­lić się zyska­mi z tego wyko­py­wa­nia nowym blo­ków czy zabez­pie­cze­nia sie­ci, co też decen­tra­li­zu­je i pozwa­la na zde­mo­kra­ty­zo­wa­nie sieci.

― Łukasz Jonak, DELab UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Laurą Drechsler (KU Leuven) o międzynarodowych transferach danych.
Z prof. Kerstin Radde-Antweiler (Universität Bremen) o mediatyzacji religii i mszach na Robloxie.
Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z Zuzią Choińską (DELab UW, WPiA UW) o systemach rozpoznawania twarzy.
Z Marią Cywińską (Wydział Psychologii UW) o cyfryzacji uczelni.
Scroll to Top