#108 Dlaczego nie warto dawać negatywnego feedbacku drogą mailową?

Z cze­go wyni­ka prze­paść w kom­pe­ten­cjach cyfro­wych wśród pra­cow­ni­ków uczel­ni? Co dzie­je się, gdy wcho­dzi­my do USOS‑a? Jak od kuch­ni wyglą­da cyfro­wa rze­czy­wi­stość admi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie? Czy postu­lat powszech­nej cyfry­za­cji ma rację bytu w zło­żo­nej, uczel­nia­nej rzeczywistości?

O tym, jak Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski prze­cho­dzi pro­ces digi­ta­li­za­cji opo­wia­da Maria Cywiń­ska, dyrek­tor admi­ni­stra­cyj­na Wydzia­łu Psy­cho­lo­gii UW oraz dok­to­rant­ka na Wydzia­le Zarzą­dza­nia UW, odpo­wia­da­jąc na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- cyfro­we dzia­ła­nia Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go od stro­ny admi­ni­stra­cyj­nej,
- wyzwa­nia zwią­za­ne z pan­de­mią,
- orga­ni­za­cyj­ne wyzwa­nia, zwią­za­ne z cyfry­za­cją,
- kolej­ne kro­ki cyfry­za­cji uczel­ni,
- recep­cję pra­cy zdal­nej na UW,
- nowe testo­we roz­wią­za­nia, uła­twia­ją­ce pra­cę admi­ni­stra­cyj­ną,
- ini­cja­ty­wę sto­wa­rzy­sze­nie „Forum Dzie­ka­na­tów”,
- bada­nie rela­cji pra­cow­nik-pra­co­daw­ca,
- zna­cze­nie feed­bac­ku w pra­cy,
- para­doks efek­tyw­no­ści,
- wpływ nowych tech­no­lo­gii w zmia­nie rela­cji w pra­cy,
- powo­dy, dla któ­rych nie war­to dawać nega­tyw­ne­go feed­bac­ku online.

Udostępnij

Dru­gim takim kawał­kiem, któ­ry był – nie wiem, czy trud­niej­szy, ale o któ­rym w każ­dym razie trze­ba powie­dzieć – było zarzą­dza­nie ludź­mi, zarzą­dza­nie lękiem. Spo­ty­ka­nie się na onli­nie pra­wie codzien­nie na począt­ku, żeby sobie opo­wie­dzieć w ogó­le «jak daje­cie radę». To było łapa­nie ludzi, któ­rzy zni­ka­li. Mie­li­śmy cały czas kon­takt regu­lar­nie, co dwa, co trzy, potem co tydzień, ale takie oso­by, któ­re nie mia­ły warun­ków do tego, żeby pro­wa­dzić spo­tka­nie onli­ne, bo mia­ły dzie­ci. Któ­re nie mia­ły inter­ne­tu – kupo­wa­nie ludziom inter­ne­tu. Takie zadba­nie też o oso­by, z takie­go punk­tu widze­nia zaopie­ko­wa­nia się nimi, bo w kry­zy­sie, tak sobie myślę, że lider to nie tyl­ko te rze­czy fizycz­ne, mate­rial­ne czy orga­ni­za­cyj­ne, ale to też jest zaopie­ko­wa­nie się, poka­za­nie, że ok, wszy­scy się boimy, ale damy radę, ja się tym zajmę.

― Maria Cywiń­ska, Wydział Psy­cho­lo­gii UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Laurą Drechsler (KU Leuven) o międzynarodowych transferach danych.
Z prof. Kerstin Radde-Antweiler (Universität Bremen) o mediatyzacji religii i mszach na Robloxie.
Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z Zuzią Choińską (DELab UW, WPiA UW) o systemach rozpoznawania twarzy.
Z dr Martą Kołodziejską (DELab UW, Wydział Socjologii UW) o aplikacjach mindfulness.
Scroll to Top