#48 Inspiracja rojami pszczół, czyli do czego służą algorytmy genetyczne

Tema­tem dwu­dzie­ste­go dru­gie­go odcin­ka dru­gie­go sezo­nu pod­ca­stu „Efekt Sie­ci” są algo­ryt­my gene­tycz­ne. Myśląc o algo­ryt­mach gene­tycz­nych, od razu nasu­wa nam się na myśl bio­lo­gia. Czy to aby dobry trop?

Wie­dzą eks­perc­ką i boga­tym doświad­cze­niem badaw­czym dzie­li się dr Paweł Napiór­kow­ski, Zastęp­ca Dyrek­to­ra Śro­do­wi­sko­we­go Labo­ra­to­rium Cięż­kich Jonów UW, któ­ry odpo­wia­da na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- defi­ni­cję i zasto­so­wa­nie algo­ryt­mów gene­tycz­nych,
- moż­li­wość porów­na­nia tego typu inte­li­gent­nych spo­so­bów podej­mo­wa­nia decy­zji do sztucz­nej inte­li­gen­cji czy jest to podob­ny mecha­nizm i czy moż­na liczyć na ich „samo­ucze­nie się”?
- spo­so­by prze­ło­że­nia osią­gnię­te­go z pomo­cą tej meto­dy wzo­ru np. na pro­jek­to­wa­nie budyn­ku,
- prze­wa­gi algo­ryt­mów gene­tycz­nych nad inny­mi typa­mi algo­ryt­mów,
- ogra­ni­cze­nia wyko­rzy­sta­nia takich narzę­dzi opty­ma­li­za­cji,
- wyzwa­nia, któ­re sto­ją przed twórcami/badaczami algo­ryt­mów,
- kie­ru­nek roz­wo­ju tego dzia­łu nauki.

Udostępnij

Skąd w ogó­le potrze­ba algo­ryt­mu gene­tycz­ne­go czy tego typu algo­ryt­mu? Jak chwi­lę się nad tym zasta­na­wia­łem, to jest to rzecz dosyć zabaw­na, bo mamy wie­le narzę­dzi infor­ma­tycz­nych, któ­re gene­ral­nie w spo­sób ite­ra­cyj­ny potra­fią znaj­do­wać roz­wią­za­nie. Na przy­kład żeby zna­leźć mini­mum funk­cji wystar­czy prze­cze­sać prze­strzeń, w któ­re ta funk­cja jest okre­ślo­na i w koń­cu znaj­dzie­my roz­wią­za­nie, któ­re jest albo naj­mniej­sze, albo naj­wyż­sze, albo takie, jakie chce­my. Nato­miast jeśli mamy tych wymia­rów coraz wię­cej, czy­li mamy przy­pad­ki, w któ­rych pró­bu­je­my opi­sać zja­wi­sko zale­żą­ce od wie­lu czyn­ni­ków, to wte­dy te prze­strze­nie się mno­żą przez sie­bie i te pro­ble­my infor­ma­tycz­ne zaczy­na­ją być bar­dziej skom­pli­ko­wa­ne, przede wszyst­kim z uwa­gi na wie­lość prze­twa­rza­nych infor­ma­cji. Nawet przy bar­dzo wydaj­nych kom­pu­te­rach prze­sta­je to mieć jaki­kol­wiek sens.
― dr Paweł Napiór­kow­ski, Labo­ra­to­rium Cięż­kich Jonów UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z Łukaszem Nawaro (WNE UW, DELab UW) o stabilności wirtualnych walut.
Z Dorotą Sidor (CKC UW) o nauczaniu zdalnym na UW.
Z dr Joanną Mazur (DELab UW, WZ UW) o założeniach i regulacjach prawnych algorytmów.
Z prof. Mikołajem Lewickim i Feliksem Tuszko (Wydział Socjologii UW) o NFT.
Z prof. Mikołajem Jasińskim (Wydział Socjologii UW) o analizach z użyciem danych z systemu ELA.
Z dr Natalią Juchniewicz (Wydział Filozofii UW) o flaneurowaniu w dobie mediów cyfrowych.
Przewiń do góry