#54 Kim jesteśmy w internecie?

Ano­ni­mo­wość w sie­ci pozwa­la nam na wię­cej – ale czy na pew­no prze­kra­cza­my barie­ry? Czy może w inter­ne­cie wciąż jeste­śmy sobą i anga­żu­je­my się w inte­rak­cje w rów­nym stop­niu jak w realu?

O naszych inte­rak­cjach w sie­ci oraz wyni­kach bada­nia forów inter­ne­to­wych dla kobiet, któ­re doświad­czy­ły poro­nie­nia opo­wia­da ana­li­tycz­ka DELab UW dr Maja Sawic­ka (WS UW), odpo­wia­da­jąc na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- naszą toż­sa­mość w sie­ci – jeste­śmy tacy sami, tyl­ko mniej, czy wręcz z uwa­gi na ano­ni­mo­wość pozwa­la­my sobie być „sobą” bar­dziej?
- poziom zaan­ga­żo­wa­nia w inte­rak­cje w sie­ci, w porów­na­niu z „realem”,
- prze­ja­wy wsty­du w cyfro­wych inte­rak­cjach,
- mecha­ni­zmy inte­rak­cyj­ne, któ­re zauwa­żyć moż­na na forach dla kobiet, któ­re doświad­czy­ły poro­nie­nia,
- spo­so­by regu­la­cji zacho­wań w prze­strze­ni cyfro­wej,
- spo­so­by wypra­co­wy­wa­nia mecha­ni­zmów inte­rak­cyj­nych w prze­strze­niach nie do koń­ca legalnych.

Udostępnij

Z badań, które prowadziłam nad różnymi społecznościami cyfrowymi, te badania by mnie skłoniły do postawienia tezy trochę bardziej zniuansowanej. To znaczy: jest ten istotny wspólny mianownik, w którym jednak jesteśmy sobą. I ten mianownik ma charakter emocjonalny - ja bym powiedziała, że zarówno w tych interakcjach offline, twarzą w twarz czy w interakcjach online jesteśmy sobą w tym sensie, że przeżywamy zbliżone emocje, w zbliżonych sytuacjach społecznych (...) W tego typu relacjach, w które ludzie wchodzą, bo społeczność jest im w stanie zaoferować coś bardzo ważnego, czego nie mogą uzyskać od innych społeczności czy w innych kontekstach społecznych - w tego rodzaju relacje wchodzimy jako my.
― dr Maja Sawicka (DELab UW, WS)

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Justyną Pokojską (DELab UW, WS UW) o tworzeniu naukowych podcastów.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (ŚLJC UW) i dr. inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o zastosowaniu metody Monte Carlo.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW) o metodzie Monte Carlo.
Z Patrykiem Grzybowskim (MSD UW, Wydział Fizyki UW) o zasadach działania teledetekcji.
Z Łukaszem Nawaro (DELab UW, WNE UW) o stabilności wirtualnych walut.
Przewiń do góry