#54 Kim jesteśmy w internecie?

Ano­ni­mo­wość w sie­ci pozwa­la nam na wię­cej – ale czy na pew­no prze­kra­cza­my barie­ry? Czy może w inter­ne­cie wciąż jeste­śmy sobą i anga­żu­je­my się w inte­rak­cje w rów­nym stop­niu jak w realu?

O naszych inte­rak­cjach w sie­ci oraz wyni­kach bada­nia forów inter­ne­to­wych dla kobiet, któ­re doświad­czy­ły poro­nie­nia opo­wia­da ana­li­tycz­ka DELab UW dr Maja Sawic­ka (WS UW), odpo­wia­da­jąc na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- naszą toż­sa­mość w sie­ci – jeste­śmy tacy sami, tyl­ko mniej, czy wręcz z uwa­gi na ano­ni­mo­wość pozwa­la­my sobie być „sobą” bar­dziej?
- poziom zaan­ga­żo­wa­nia w inte­rak­cje w sie­ci, w porów­na­niu z „realem”,
- prze­ja­wy wsty­du w cyfro­wych inte­rak­cjach,
- mecha­ni­zmy inte­rak­cyj­ne, któ­re zauwa­żyć moż­na na forach dla kobiet, któ­re doświad­czy­ły poro­nie­nia,
- spo­so­by regu­la­cji zacho­wań w prze­strze­ni cyfro­wej,
- spo­so­by wypra­co­wy­wa­nia mecha­ni­zmów inte­rak­cyj­nych w prze­strze­niach nie do koń­ca legalnych.

Udostępnij

Z badań, któ­re pro­wa­dzi­łam nad róż­ny­mi spo­łecz­no­ścia­mi cyfro­wy­mi, te bada­nia by mnie skło­ni­ły do posta­wie­nia tezy tro­chę bar­dziej zniu­an­so­wa­nej. To zna­czy: jest ten istot­ny wspól­ny mia­now­nik, w któ­rym jed­nak jeste­śmy sobą. I ten mia­now­nik ma cha­rak­ter emo­cjo­nal­ny – ja bym powie­dzia­ła, że zarów­no w tych inte­rak­cjach offli­ne, twa­rzą w twarz czy w inte­rak­cjach onli­ne jeste­śmy sobą w tym sen­sie, że prze­ży­wa­my zbli­żo­ne emo­cje, w zbli­żo­nych sytu­acjach spo­łecz­nych (…) W tego typu rela­cjach, w któ­re ludzie wcho­dzą, bo spo­łecz­ność jest im w sta­nie zaofe­ro­wać coś bar­dzo waż­ne­go, cze­go nie mogą uzy­skać od innych spo­łecz­no­ści czy w innych kon­tek­stach spo­łecz­nych – w tego rodza­ju rela­cje wcho­dzi­my jako my.
― dr Maja Sawic­ka (DELab UW, WS)

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Laurą Drechsler (KU Leuven) o międzynarodowych transferach danych.
Z prof. Kerstin Radde-Antweiler (Universität Bremen) o mediatyzacji religii i mszach na Robloxie.
Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z Zuzią Choińską (DELab UW, WPiA UW) o systemach rozpoznawania twarzy.
Z Marią Cywińską (Wydział Psychologii UW) o cyfryzacji uczelni.
Scroll to Top