#57 Estymacja szczęścia na podstawie danych z kosmosu

Co łączy poziom szczę­śli­wo­ści jed­no­stek i lokal­nych miesz­kań­ców ze zdję­cia­mi z map sate­li­tar­nych Google? Przyj­rzy­my się temu w kolej­nym odcin­ku „Efek­tu Sieci”. 

O nowa­tor­skiej meto­dzie esty­mo­wa­nia pozio­mu szczę­śli­wo­ści spo­łe­czeństw na pod­sta­wie danych ze zdjęć sate­li­tar­nych opo­wia­da dr hab. Piotr Wój­cik, adiunkt na Wydzia­le Nauk Eko­no­micz­nych UW, zało­ży­ciel i ani­ma­tor Data Scien­ce Lab, odpo­wia­da­jąc na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- spo­so­by defi­nio­wa­nia i mie­rze­nia przez eko­no­mię dobro­sta­nu spo­łecz­no­ści i jed­no­stek,
- mia­ry, któ­re stan­dar­do­wo sto­so­wa­ne są do esty­ma­cji „szczę­śli­wo­ści” oraz ich ogra­ni­cze­nia, powo­du­ją­ce, że pomiar może nie być wystar­cza­ją­co traf­ny,
- wyzwa­nia, jakie two­rzy esty­ma­cja „mięk­kich” para­me­trów,
- inspi­ra­cje do bada­nia pozio­mu szczę­ścia spo­łe­czeństw na pod­sta­wie danych pocho­dzą­cych ze zdjęć sate­li­tar­nych,
- dane i para­me­try wyko­rzy­sty­wa­ne w nowa­tor­skiej meto­dzie,
- mar­gi­nes swo­bo­dy w kon­stru­owa­niu wskaź­ni­ków z pomo­cą tej meto­dy,
- obsza­ry, w któ­rych bada­nie zespo­łu jest bar­dziej traf­ne niż dotych­czas sto­so­wa­ne w eko­no­mii mia­ry,
- inne poten­cjal­ne zasto­so­wa­nia moż­na zna­leźć dla danych z kosmo­su oraz para­me­try, któ­re moż­na z ich pomo­cą estymować.

Udostępnij

Dane sate­li­tar­ne mają bar­dzo wie­le zasto­so­wań w bada­niach eko­no­micz­nych i od 20 lat wyko­rzy­stu­je się w bada­niach dane gro­ma­dzo­ne przez sate­li­ty, któ­re krą­żą nad Zie­mią bez­u­stan­nie, robiąc zdję­cia w dzień i w nocy. I na pod­sta­wie zdjęć noc­nych, w któ­rych ana­li­zu­je się naświe­tle­nie Zie­mi, inten­syw­ność świa­tła, któ­re widać z Zie­mi, albo na pod­sta­wie zdjęć sate­li­tar­nych dzien­nych, na któ­rych widać zabu­do­wa­nia, lasy, jezio­ra (…) bada się aktyw­ność eko­no­micz­ną lud­no­ści, rów­nież zamoż­ność, ubó­stwo. Te bada­nia doty­czą tak­że w dużym stop­niu kra­jów roz­wi­ja­ją­cych się, w któ­rych sta­ty­sty­ki publicz­ne są ogra­ni­czo­ne bądź nie­wia­ry­god­ne (…) stąd mój pomysł na wyko­rzy­sta­nie tego typu danych, dostęp­nych publicz­nie dla Polski.
― dr hab. Piotr Wój­cik, Wydział Nauk Eko­no­micz­nych UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr. Michałem Boni i Bartoszem Ślosarskim o państwie 4.0 i datafikacji.
Z prof. Joanną Siwińską-Gorzelak i dr Katarzyną Nosalską o przemyśle 4.0 i rewolucji technologicznej.
Z Jowitą Michalską i prof. Magdaleną Słok-Wódkowską o globalizacji 4.0 i regulacjach.
Z dr Justyną Godlewską-Szyrkową i dr. Dawidem Szarańskim o pracy 4.0 i kluczowych kompetencjach.
Z Filipem Konopczyńskim i dr. Wojciechem Hardym o konsumpcji 4.0 i rozwoju genAI.
Z Katarzyną Szymielewicz i dr Joanną Mazur o rynku 4.0 i platformach cyfrowych.
Tematy: platformy
Scroll to Top