#58 Drogocenne odpady – nauka w służbie środowisku

Wraz z roz­wo­jem nowych metod ponow­ne­go wyko­rzy­sta­nia surow­ców, opra­co­wy­wa­nych przez naukow­ców, zda­rza się, że prze­cie­ra­my oczy ze zdu­mie­nia. Ben­zy­na, któ­ra nie­gdyś uzna­wa­na była za odpad pro­ce­su desty­la­cji ropy naf­to­wej i sprze­da­wa­na w apte­kach jako śro­dek czysz­czą­cy, wraz z roz­wo­jem moto­ry­za­cji i nowych tech­no­lo­gii, świę­ci triumfy.

O ponow­nym wyko­rzy­sta­niu surow­ców, gospo­dar­ce zamknię­te­go obie­gu i upcyc­lin­gu surow­ców opo­wia­da po raz kolej­ny (pole­ca­my poprzed­ni odci­nek) dr hab. Woj­ciech Hyk (CNBCh UW), kie­row­nik pro­jek­tu Gre­en­met Lab, odpo­wia­da­jąc na  pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej:
- cel, w jakim wyko­rzy­stu­je się ponow­nie odpa­dy,
- zagro­że­nie wyczer­pa­niem surow­ców, któ­re wyko­rzy­stu­je­my w gospo­dar­ce,
- źró­dła pozy­ski­wa­nia fos­fo­ru oraz jego ogrom­ną wagę dla gospo­dar­ki,
- spo­so­by zapo­bie­ga­nia wyczer­pa­niu surow­ców, któ­re wdra­ża nauka,
- nauko­we meto­dy odzy­ski­wa­nia surow­ców oraz ich nie­do­sko­na­ło­ści,
- alter­na­tyw­ne źró­dła pozy­ski­wa­nia surow­ców,
- pro­ces, jaki prze­cho­dzą zuży­te bate­rie, by surow­ce ponow­nie tra­fi­ły do obie­gu,
- poję­cie upcyc­lin­gu i down­cyc­lin­gu,
- nauko­we podej­ście do ponow­ne­go wyko­rzy­sta­nia pro­duk­tów i surow­ców, np. poprzez modę na second handy.

Udostępnij

Bardzo mocnym argumentem, który przyświeca idei gospodarki odpadami jest stworzenie alternatywnego, niezależnego strumieni surowców - metalicznych, ale nie tylko. Oprócz gospodarki czy poszukiwania alternatywnych źródeł surowcowych w obszarze metali są również obszary, w których inne obszary powinny być zagospodarowane i są wśród nich wspomniane materiały służące do energetycznego wspomagania społeczeństw, ale też tworzywa sztuczne, żywność. To, co może niektórych dziwić, też ogromnym obszarem obecnie odpadowym, czekającym na mądre pomysły zagospodarowania są obszary budowlane. I też biomasa zamyka te 5 kluczowych obszarów, w których opracowuje się strategie podejścia do zrównoważonego rozwoju.

― dr hab. Wojciech Hyk, CNBCh UW, kierownik Greenmet Lab

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Justyną Pokojską (DELab UW, WS UW) o tworzeniu naukowych podcastów.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (ŚLJC UW) i dr. inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o zastosowaniu metody Monte Carlo.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW) o metodzie Monte Carlo.
Z Patrykiem Grzybowskim (MSD UW, Wydział Fizyki UW) o zasadach działania teledetekcji.
Z Łukaszem Nawaro (DELab UW, WNE UW) o stabilności wirtualnych walut.
Przewiń do góry