#58 Drogocenne odpady – nauka w służbie środowisku

Wraz z roz­wo­jem nowych metod ponow­ne­go wyko­rzy­sta­nia surow­ców, opra­co­wy­wa­nych przez naukow­ców, zda­rza się, że prze­cie­ra­my oczy ze zdu­mie­nia. Ben­zy­na, któ­ra nie­gdyś uzna­wa­na była za odpad pro­ce­su desty­la­cji ropy naf­to­wej i sprze­da­wa­na w apte­kach jako śro­dek czysz­czą­cy, wraz z roz­wo­jem moto­ry­za­cji i nowych tech­no­lo­gii, świę­ci triumfy.

O ponow­nym wyko­rzy­sta­niu surow­ców, gospo­dar­ce zamknię­te­go obie­gu i upcyc­lin­gu surow­ców opo­wia­da po raz kolej­ny (pole­ca­my poprzed­ni odci­nek) dr hab. Woj­ciech Hyk (CNBCh UW), kie­row­nik pro­jek­tu Gre­en­met Lab, odpo­wia­da­jąc na  pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej:
- cel, w jakim wyko­rzy­stu­je się ponow­nie odpa­dy,
- zagro­że­nie wyczer­pa­niem surow­ców, któ­re wyko­rzy­stu­je­my w gospo­dar­ce,
- źró­dła pozy­ski­wa­nia fos­fo­ru oraz jego ogrom­ną wagę dla gospo­dar­ki,
- spo­so­by zapo­bie­ga­nia wyczer­pa­niu surow­ców, któ­re wdra­ża nauka,
- nauko­we meto­dy odzy­ski­wa­nia surow­ców oraz ich nie­do­sko­na­ło­ści,
- alter­na­tyw­ne źró­dła pozy­ski­wa­nia surow­ców,
- pro­ces, jaki prze­cho­dzą zuży­te bate­rie, by surow­ce ponow­nie tra­fi­ły do obie­gu,
- poję­cie upcyc­lin­gu i down­cyc­lin­gu,
- nauko­we podej­ście do ponow­ne­go wyko­rzy­sta­nia pro­duk­tów i surow­ców, np. poprzez modę na second handy.

Udostępnij

Bar­dzo moc­nym argu­men­tem, któ­ry przy­świe­ca idei gospo­dar­ki odpa­da­mi jest stwo­rze­nie alter­na­tyw­ne­go, nie­za­leż­ne­go stru­mie­ni surow­ców – meta­licz­nych, ale nie tyl­ko. Oprócz gospo­dar­ki czy poszu­ki­wa­nia alter­na­tyw­nych źró­deł surow­co­wych w obsza­rze meta­li są rów­nież obsza­ry, w któ­rych inne obsza­ry powin­ny być zago­spo­da­ro­wa­ne i są wśród nich wspo­mnia­ne mate­ria­ły słu­żą­ce do ener­ge­tycz­ne­go wspo­ma­ga­nia spo­łe­czeństw, ale też two­rzy­wa sztucz­ne, żyw­ność. To, co może nie­któ­rych dzi­wić, też ogrom­nym obsza­rem obec­nie odpa­do­wym, cze­ka­ją­cym na mądre pomy­sły zago­spo­da­ro­wa­nia są obsza­ry budow­la­ne. I też bio­ma­sa zamy­ka te 5 klu­czo­wych obsza­rów, w któ­rych opra­co­wu­je się stra­te­gie podej­ścia do zrów­no­wa­żo­ne­go rozwoju.

― dr hab. Woj­ciech Hyk, CNBCh UW, kie­row­nik Gre­en­met Lab

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Laurą Drechsler (KU Leuven) o międzynarodowych transferach danych.
Z prof. Kerstin Radde-Antweiler (Universität Bremen) o mediatyzacji religii i mszach na Robloxie.
Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z Zuzią Choińską (DELab UW, WPiA UW) o systemach rozpoznawania twarzy.
Z Marią Cywińską (Wydział Psychologii UW) o cyfryzacji uczelni.
Scroll to Top