#93 Kto reguluje działanie algorytmów?

Zmie­nia­ją­ca się rze­czy­wi­stość odbi­ła pięt­no na każ­dym z obsza­rów poczy­nań ludz­kich. Algo­ryt­my, bazy danych, plat­for­mi­za­cja zaczy­na­ją coraz szyb­szym tem­pem wkra­czać w nasze życie codzien­ne. W jaki spo­sób prze­pi­sy praw­ne mogą dosto­so­wać się do nowych realiów? W kolej­nym odcin­ku roz­ma­wia­my o tym, jak sys­tem praw­ny przy­sto­so­wu­je się do zwią­za­nych z przy­spie­sza­ją­cą cyfry­za­cją zmian w naszym świe­cie i jak spra­wić, żeby był on bar­dziej efektywny.

O tym, jak budo­wa­ne są róż­ne aspek­ty algo­ryt­mów, czym są i w jaki spo­sób regu­lu­je je pra­wo unij­ne, opo­wia­da dr Joan­na Mazur, ana­li­tycz­ka DELab UW i adiunkt­ka na Wydzia­le Zarzą­dza­nia UW, odpo­wia­da­jąc na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
-rodza­je algo­ryt­mów,
-akty praw­ne zwią­za­ne z baza­mi danych,
-potrze­bę regu­la­cji algo­ryt­mów,
-pra­wa kon­su­men­tów,
-dys­kry­mi­na­cje czy stron­ni­czość algo­ryt­mów,
-obsza­ry, w któ­rych dostęp do baz danych i kodu źró­dło­we­go jest koniecz­ny,
‑defi­ni­cje algo­ryt­mów,
-narzę­dzia pozwa­la­ją­ce wery­fi­ka­cję poczy­nań naj­więk­szych przed­się­biorstw,
-regu­la­cje praw­ne wpro­wa­dza­ne przez Unię Euro­pej­ską
-zasa­dy wyko­rzy­sty­wa­nia algorytmów.

Udostępnij

W zakresie rozwiązań, które pojawiają nam się w akcie o usługach i rynkach cyfrowych, pojawia się sformułowanie, że również dostęp do baz danych powinien zostać zagwarantowany. Natomiast w odniesieniu do tych problemów, które w związku z dyskryminacyjnością tego typu rozwiązaniową mogą się pojawić. Więcej może potencjalnie dać nam akt dotyczący sztucznej inteligencji, który zawiera, co prawda w odniesieniu do wąskiej grupy zdefiniowanych systemów wysokiego ryzyka na przykład zatrudnienie, rekrutacja, usługi publiczne. Pojawiają się pewne wymogi dotyczące tego jak powinny być monitorowane, czy mają jakąś stronniczość w sobie, czy uwzględniają konieczność reprezentatywności danych."

― dr Joanna Mazur, DELab UW, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z Marią Cywińską (Wydział Psychologii UW) o cyfryzacji uczelni.
Z dr Martą Kołodziejską (DELab UW, Wydział Socjologii UW) o aplikacjach mindfulness.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o energetyce jądrowej.
Z Julią Heller (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, Wydział Socjologii UW) o technikach nadzoru w sieci i metodach ich unikania.
Z dr Monika Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o energetyce jądrowej.
Przewiń do góry