#93 Kto reguluje działanie algorytmów?

Zmie­nia­ją­ca się rze­czy­wi­stość odbi­ła pięt­no na każ­dym z obsza­rów poczy­nań ludz­kich. Algo­ryt­my, bazy danych, plat­for­mi­za­cja zaczy­na­ją coraz szyb­szym tem­pem wkra­czać w nasze życie codzien­ne. W jaki spo­sób prze­pi­sy praw­ne mogą dosto­so­wać się do nowych realiów? W kolej­nym odcin­ku roz­ma­wia­my o tym, jak sys­tem praw­ny przy­sto­so­wu­je się do zwią­za­nych z przy­spie­sza­ją­cą cyfry­za­cją zmian w naszym świe­cie i jak spra­wić, żeby był on bar­dziej efektywny.

O tym, jak budo­wa­ne są róż­ne aspek­ty algo­ryt­mów, czym są i w jaki spo­sób regu­lu­je je pra­wo unij­ne, opo­wia­da dr Joan­na Mazur, ana­li­tycz­ka DELab UW i adiunkt­ka na Wydzia­le Zarzą­dza­nia UW, odpo­wia­da­jąc na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
-rodza­je algo­ryt­mów,
-akty praw­ne zwią­za­ne z baza­mi danych,
-potrze­bę regu­la­cji algo­ryt­mów,
-pra­wa kon­su­men­tów,
-dys­kry­mi­na­cje czy stron­ni­czość algo­ryt­mów,
-obsza­ry, w któ­rych dostęp do baz danych i kodu źró­dło­we­go jest koniecz­ny,
‑defi­ni­cje algo­ryt­mów,
-narzę­dzia pozwa­la­ją­ce wery­fi­ka­cję poczy­nań naj­więk­szych przed­się­biorstw,
-regu­la­cje praw­ne wpro­wa­dza­ne przez Unię Euro­pej­ską
-zasa­dy wyko­rzy­sty­wa­nia algorytmów.

Udostępnij

W zakre­sie roz­wią­zań, któ­re poja­wia­ją nam się w akcie o usłu­gach i ryn­kach cyfro­wych, poja­wia się sfor­mu­ło­wa­nie, że rów­nież dostęp do baz danych powi­nien zostać zagwa­ran­to­wa­ny. Nato­miast w odnie­sie­niu do tych pro­ble­mów, któ­re w związ­ku z dys­kry­mi­na­cyj­no­ścią tego typu roz­wią­za­nio­wą mogą się poja­wić. Wię­cej może poten­cjal­nie dać nam akt doty­czą­cy sztucz­nej inte­li­gen­cji, któ­ry zawie­ra, co praw­da w odnie­sie­niu do wąskiej gru­py zde­fi­nio­wa­nych sys­te­mów wyso­kie­go ryzy­ka na przy­kład zatrud­nie­nie, rekru­ta­cja, usłu­gi publicz­ne. Poja­wia­ją się pew­ne wymo­gi doty­czą­ce tego jak powin­ny być moni­to­ro­wa­ne, czy mają jakąś stron­ni­czość w sobie, czy uwzględ­nia­ją koniecz­ność repre­zen­ta­tyw­no­ści danych.”

― dr Joan­na Mazur, DELab UW, Wydział Zarzą­dza­nia Uni­wer­sy­te­tu Warszawskiego

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Laurą Drechsler (KU Leuven) o międzynarodowych transferach danych.
Z prof. Kerstin Radde-Antweiler (Universität Bremen) o mediatyzacji religii i mszach na Robloxie.
Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z Zuzią Choińską (DELab UW, WPiA UW) o systemach rozpoznawania twarzy.
Z Marią Cywińską (Wydział Psychologii UW) o cyfryzacji uczelni.
Scroll to Top