#94 Popandemiczne realia szkolnictwa wyższego

Kry­zys zwią­za­ny z pan­de­mią COVID-19 zmu­sił prak­tycz­nie całą popu­la­cje do zmia­ny try­bu i podej­ścia do życia. Na jakiś czas świat wokół nas spo­wol­nił, licz­ne spo­tka­nia zmie­ni­ły się w meetin­gi onli­ne, wykła­dy i zaję­cia na uczel­ni przy­bra­ły for­mę zdal­ną. Kto stał za tą dyna­micz­ną i poważ­ną zmia­ną naszej rze­czy­wi­sto­ści, jeśli cho­dzi o dydak­ty­kę? Dosłow­nie w kil­ka dni każ­de spo­tka­nie, wykład, ćwi­cze­nia i labo­ra­to­ria musia­ły zmie­nić zmie­nić swój tryb na zdal­ny. W jaki spo­sób zmia­ny te zosta­ły zaim­ple­men­to­wa­ne w naszą rze­czy­wi­stość tak efektywnie?

O tym jak prze­bie­ga­ła zmia­na kwa­li­fi­ka­cji pod­czas pierw­sze­go lock­dow­nu i w jaki spo­sób wpły­nę­ła ona na popan­de­micz­ną rze­czy­wi­stość szkol­nic­twa wyż­sze­go opo­wia­da Doro­ta Sidor, Peł­no­moc­nicz­ką Dyrek­to­ra ds. dydak­ty­ki i szko­leń w Cen­trum Kom­pe­ten­cji Cyfro­wych na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim, odpo­wia­da­jąc na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- prze­bieg zmian wpro­wa­dzo­nych w mar­cu 2021 roku,
- wyzwa­nia, przed któ­ry­mi sta­nę­li pra­cow­ni­cy CKC UW,
- zarzą­dza­nie kry­zy­so­we w edu­ka­cji,
- spo­łecz­ną, jak i mery­to­rycz­ną część naucza­nia zdal­ne­go
- pięt­no, któ­re pan­de­mia pozo­sta­wi­ła na Uni­wer­sy­te­cie
- reak­cję stu­den­tów na zaję­cia zdal­ne,
- sku­tecz­ność naucza­nia zdalnego.

Udostępnij

Naj­wię­cej pro­ble­mów wyni­ka­ło z tego, że bar­dzo dużo czyn­ni­ków się do tego zło­ży­ło. Po pierw­sze część osób, z kadry dydak­tycz­nej, była świet­nie prze­szko­lo­na. Wie­dzie­li jak się do tego zabrać i jak pomóc kole­gom i kole­żan­kom. Mie­li­śmy przy­jem­ność tutaj z taki­mi oso­ba­mi współ­pra­co­wać, któ­re w pewien spo­sób nas odcią­ża­ły. Potra­fi­ły na przy­kład do nas prze­kie­ro­wać takie oso­by bar­dziej zagu­bio­ne od sie­bie to też była cen­na pomoc, tak żeby moż­na było z tymi oso­by się skon­tak­to­wać. Nie wszy­scy mie­li to doświad­cze­nie wcze­śniej­sze i to czę­sto było pro­ble­my się nakła­da­ły. Kry­zys, ale z tym nie­pew­ność w pra­cy, umów­my się, że to nie było przy­jem­ne. Dowie­dzieć się, że w cią­gu 3 dób trze­ba się koniecz­nie prze­kwa­li­fi­ko­wać na oso­bę, któ­ra pro­wa­dzi zaję­cia zdal­ne, to trud­na spra­wa, plus to, że wszy­scy byli­śmy zamknię­ci w domach, plus to, że w tych domach mie­li­śmy też innych człon­ków rodzi­ny, psy, koty. Myślę, że to była sytu­acja po pro­stu trud­na dla wszyst­kich i z bar­dzo róż­nych powo­dów. W takiej sytu­acji jaka­kol­wiek nowość czy jaka­kol­wiek zmia­na jest po pro­stu nie­zmier­nie trudna.

― Doro­ta Sidor, Cen­trum Kom­pe­ten­cji Cyfro­wych, Uni­wer­sy­tet Warszawski

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Laurą Drechsler (KU Leuven) o międzynarodowych transferach danych.
Z prof. Kerstin Radde-Antweiler (Universität Bremen) o mediatyzacji religii i mszach na Robloxie.
Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z Zuzią Choińską (DELab UW, WPiA UW) o systemach rozpoznawania twarzy.
Z Marią Cywińską (Wydział Psychologii UW) o cyfryzacji uczelni.
Scroll to Top