#94 Popandemiczne realia szkolnictwa wyższego

Kry­zys zwią­za­ny z pan­de­mią COVID-19 zmu­sił prak­tycz­nie całą popu­la­cje do zmia­ny try­bu i podej­ścia do życia. Na jakiś czas świat wokół nas spo­wol­nił, licz­ne spo­tka­nia zmie­ni­ły się w meetin­gi onli­ne, wykła­dy i zaję­cia na uczel­ni przy­bra­ły for­mę zdal­ną. Kto stał za tą dyna­micz­ną i poważ­ną zmia­ną naszej rze­czy­wi­sto­ści, jeśli cho­dzi o dydak­ty­kę? Dosłow­nie w kil­ka dni każ­de spo­tka­nie, wykład, ćwi­cze­nia i labo­ra­to­ria musia­ły zmie­nić zmie­nić swój tryb na zdal­ny. W jaki spo­sób zmia­ny te zosta­ły zaim­ple­men­to­wa­ne w naszą rze­czy­wi­stość tak efektywnie?

O tym jak prze­bie­ga­ła zmia­na kwa­li­fi­ka­cji pod­czas pierw­sze­go lock­dow­nu i w jaki spo­sób wpły­nę­ła ona na popan­de­micz­ną rze­czy­wi­stość szkol­nic­twa wyż­sze­go opo­wia­da Doro­ta Sidor, Peł­no­moc­nicz­ką Dyrek­to­ra ds. dydak­ty­ki i szko­leń w Cen­trum Kom­pe­ten­cji Cyfro­wych na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim, odpo­wia­da­jąc na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- prze­bieg zmian wpro­wa­dzo­nych w mar­cu 2021 roku,
- wyzwa­nia, przed któ­ry­mi sta­nę­li pra­cow­ni­cy CKC UW,
- zarzą­dza­nie kry­zy­so­we w edu­ka­cji,
- spo­łecz­ną, jak i mery­to­rycz­ną część naucza­nia zdal­ne­go
- pięt­no, któ­re pan­de­mia pozo­sta­wi­ła na Uni­wer­sy­te­cie
- reak­cję stu­den­tów na zaję­cia zdal­ne,
- sku­tecz­ność naucza­nia zdalnego.

Udostępnij

Najwięcej problemów wynikało z tego, że bardzo dużo czynników się do tego złożyło. Po pierwsze część osób, z kadry dydaktycznej, była świetnie przeszkolona. Wiedzieli jak się do tego zabrać i jak pomóc kolegom i koleżankom. Mieliśmy przyjemność tutaj z takimi osobami współpracować, które w pewien sposób nas odciążały. Potrafiły na przykład do nas przekierować takie osoby bardziej zagubione od siebie to też była cenna pomoc, tak żeby można było z tymi osoby się skontaktować. Nie wszyscy mieli to doświadczenie wcześniejsze i to często było problemy się nakładały. Kryzys, ale z tym niepewność w pracy, umówmy się, że to nie było przyjemne. Dowiedzieć się, że w ciągu 3 dób trzeba się koniecznie przekwalifikować na osobę, która prowadzi zajęcia zdalne, to trudna sprawa, plus to, że wszyscy byliśmy zamknięci w domach, plus to, że w tych domach mieliśmy też innych członków rodziny, psy, koty. Myślę, że to była sytuacja po prostu trudna dla wszystkich i z bardzo różnych powodów. W takiej sytuacji jakakolwiek nowość czy jakakolwiek zmiana jest po prostu niezmiernie trudna.

― Dorota Sidor, Centrum Kompetencji Cyfrowych, Uniwersytet Warszawski

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z Marią Cywińską (Wydział Psychologii UW) o cyfryzacji uczelni.
Z dr Martą Kołodziejską (DELab UW, Wydział Socjologii UW) o aplikacjach mindfulness.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o energetyce jądrowej.
Z Julią Heller (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, Wydział Socjologii UW) o technikach nadzoru w sieci i metodach ich unikania.
Z dr Monika Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o energetyce jądrowej.
Przewiń do góry