#16 Czy zdaliśmy test z edukacji zdalnej?

Szes­na­sty odci­nek pod­ca­stu „Efekt Sie­ci” poświę­co­ny jest oce­nie pro­ce­su przej­ścia na edu­ka­cję zdal­ną w Pol­sce. Pan­de­mia koro­na­wi­ru­sa odci­snę­ła pięt­no zwłasz­cza na sys­te­mie edu­ka­cji, sta­wia­jąc szko­ły przed wyzwa­niem szyb­kie­go dosto­so­wa­nia się do nowych, bez­pre­ce­den­so­wych warunków. 

Eks­per­tem w roz­mo­wie z dr Justy­ną Pokoj­ską jest dr hab. Prze­my­sław Sadu­ra, któ­ry poru­sza takie zagad­nie­nia, jak:
- naj­trud­niej­sze do poko­na­nia barie­ry, unie­moż­li­wia­ją­ce peł­ne przej­ście na zdal­ne naucza­nie,
- oce­na ini­cja­tyw oko­ło­edu­ka­cyj­nych – wir­tu­al­nych spa­ce­rów, tuto­ria­li, pod­ca­stów,
- kon­dy­cja pol­skich poli­tyk publicz­nych zwią­za­nych z sys­te­mem edu­ka­cji,
- wnio­ski na przy­szłość, pły­ną­ce z obec­nej sytuacji.

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email
„Wysy­ła­nie zadań to też jest for­ma edu­ka­cji zdal­nej, ale mało było form bez­po­śred­nie­go kon­tak­tu, waż­nej zwłasz­cza dla młod­szych dzie­ci, a zadań domo­wych było tak dużo, że sta­no­wi­ło nie­sa­mo­wi­te obcią­że­nie dla rodzi­ców. Z badań Cen­trum Cyfro­we­go wyni­ka­ło, że 60% rodzi­ców spę­dza ponad 3 godzi­ny dzien­nie odra­bia­jąc pra­ce domo­we z dzieć­mi. To jest jed­na opo­wieść, dru­ga to opo­wieść nauczy­cie­li, któ­rzy opo­wia­da­li, że reali­zu­ją takie lek­cje i radzą sobie dobrze – to w bada­niach pro­wa­dzo­nych przez Librus. Kie­dy spoj­rzy­my na wyni­ki Mini­ster­stwa Edu­ka­cji Naro­do­wej czy kura­to­riów, nauczy­cie­le dekla­ru­ją, że jest bar­dzo dobrze. Bo też co inne­go mają zadeklarować?”. 

― dr hab. Prze­my­sław Sadu­ra, Wydział Socjo­lo­gii UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z prof. Katarzyną Śledziewską i prof. Renatą Włoch o kompetencjach przyszłości na podstawie danych Eurostatu.
Z prof. Michałem Krawczykiem (WNE UW) o projekcie badającym nastroje unijne.
Przewiń do góry