#18 Rodzina w obliczu nowych technologii

W osiem­na­stym odcin­ku pod­ca­stu „Efekt Sie­ci” głów­nym tema­tem są rela­cje rodzin­ne, oglą­da­ne przez pry­zmat nowych technologii.

Eks­pert­ką w roz­mo­wie z dr Justy­ną Pokoj­ską jest dr hab. Mał­go­rza­ta Sikor­ska (WS UW), któ­ra przed­sta­wia wyni­ki swo­ich badań oraz zasta­na­wia się nad:
- prze­mia­na­mi rodzi­ny i rela­cji z naj­bliż­szy­mi, wywo­ła­ny­mi przez upo­wszech­nie­nie się nowych tech­no­lo­gii,
- pozy­tyw­ny­mi zmia­na­mi, któ­re do naszych domów przy­nio­sła cyfry­za­cja,
- zmia­na­mi w rodzin­nym ukła­dzie sił, wywo­ła­ny­mi przez smart­fon,
- róż­ni­ca­mi w podej­ściu do tech­no­lo­gii wśród dzie­ci i rodziców.

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email
„W swo­ich bada­niach nie pyta­łam wprost o to, jak dzie­ci korzy­sta­ją z nowych tech­no­lo­gii, jak rodzi­ce to postrze­ga­ją, ale w trak­cie roz­mów z respon­den­ta­mi – moje bada­nia pole­ga­ły na dwóch dłu­gich roz­mo­wach z rodzi­ca­mi, para­mi rodzi­ców albo też rodzi­ca­mi, któ­rzy sami wycho­wy­wa­li dzie­ci – temat urzą­dzeń elek­tro­nicz­nych sam się poja­wiał. Rodzi­ce mówi­li o tym w kon­tek­ście codzien­no­ści, kara­nia, nagra­dza­nia dzie­ci, w kon­tek­ście swo­ich obaw o dzie­ci, jak one teraz funk­cjo­nu­ją. Ten temat sam się wywo­łał. Wyda­je się, że tema­ty­ka korzy­sta­nia z tech­no­lo­gii przez dzie­ci jest dla rodzi­ców sza­le­nie istot­na i oni sami o tym mówią przy róż­nych oka­zjach (…) Urzą­dze­nia były nie tyl­ko obiek­ta­mi, czymś, z cze­go dzie­ci korzy­sta­ją, ale mają pew­ną spraw­czość, wpływ na rela­cję mię­dzy rodzi­ca­mi i dzieć­mi. Mam wra­że­nie, że wpływ ujaw­nia się na dwóch płasz­czy­znach: zmie­nia porzą­dek wła­dzy w rela­cjach mie­dzy rodzi­ca­mi a dzieć­mi, sama obec­ność potę­gu­je nie­pew­ność rodzi­ców w ich roli”.

― dr hab. Mał­go­rza­ta Sikor­ska, Wydział Socjo­lo­gii UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Przewiń do góry