#18 Rodzina w obliczu nowych technologii

W osiem­na­stym odcin­ku pod­ca­stu „Efekt Sie­ci” głów­nym tema­tem są rela­cje rodzin­ne, oglą­da­ne przez pry­zmat nowych technologii.

Eks­pert­ką w roz­mo­wie z dr Justy­ną Pokoj­ską jest dr hab. Mał­go­rza­ta Sikor­ska (WS UW), któ­ra przed­sta­wia wyni­ki swo­ich badań oraz zasta­na­wia się nad:
- prze­mia­na­mi rodzi­ny i rela­cji z naj­bliż­szy­mi, wywo­ła­ny­mi przez upo­wszech­nie­nie się nowych tech­no­lo­gii,
- pozy­tyw­ny­mi zmia­na­mi, któ­re do naszych domów przy­nio­sła cyfry­za­cja,
- zmia­na­mi w rodzin­nym ukła­dzie sił, wywo­ła­ny­mi przez smart­fon,
- róż­ni­ca­mi w podej­ściu do tech­no­lo­gii wśród dzie­ci i rodziców.

Udostępnij

„W swoich badaniach nie pytałam wprost o to, jak dzieci korzystają z nowych technologii, jak rodzice to postrzegają, ale w trakcie rozmów z respondentami – moje badania polegały na dwóch długich rozmowach z rodzicami, parami rodziców albo też rodzicami, którzy sami wychowywali dzieci – temat urządzeń elektronicznych sam się pojawiał. Rodzice mówili o tym w kontekście codzienności, karania, nagradzania dzieci, w kontekście swoich obaw o dzieci, jak one teraz funkcjonują. Ten temat sam się wywołał. Wydaje się, że tematyka korzystania z technologii przez dzieci jest dla rodziców szalenie istotna i oni sami o tym mówią przy różnych okazjach (...) Urządzenia były nie tylko obiektami, czymś, z czego dzieci korzystają, ale mają pewną sprawczość, wpływ na relację między rodzicami i dziećmi. Mam wrażenie, że wpływ ujawnia się na dwóch płaszczyznach: zmienia porządek władzy w relacjach miedzy rodzicami a dziećmi, sama obecność potęguje niepewność rodziców w ich roli”.

― dr hab. Małgorzata Sikorska, Wydział Socjologii UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Justyną Pokojską (DELab UW, WS UW) o tworzeniu naukowych podcastów.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (ŚLJC UW) i dr. inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o zastosowaniu metody Monte Carlo.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW) o metodzie Monte Carlo.
Z Patrykiem Grzybowskim (MSD UW, Wydział Fizyki UW) o zasadach działania teledetekcji.
Z Łukaszem Nawaro (DELab UW, WNE UW) o stabilności wirtualnych walut.
Przewiń do góry