#20 Cyberprzestępczość w obliczu przyspieszającej cyfryzacji

Dwu­dzie­sty odci­nek pod­ca­stu „Efekt Sie­ci” poświę­co­ny jest prze­mia­nom cyber­prze­stęp­czo­ści w cyfry­zu­ją­cej się rze­czy­wi­sto­ści spo­łecz­nej oraz wery­fi­ka­cji popu­lar­nych w prze­strze­ni publicz­nej mitów doty­czą­cych tego zjawiska.

Eks­pert­ką w roz­mo­wie z dr Justy­ną Pokoj­ską jest prof. Alek­san­dra Gasz­told, któ­ra odpo­wia­da na pyta­nia o:
- współ­cze­sne for­my cyber­prze­stęp­czo­ści i przy­sta­wa­nie zna­nych defi­ni­cji do tego, co może­my zaob­ser­wo­wać bada­jąc zja­wi­sko,
- nowe for­my zja­wi­ska i ele­men­ty szcze­gól­nie nie­bez­piecz­ne,
- wery­fi­ka­cję ste­reo­ty­pu sil­nie zma­sku­li­ni­zo­wa­nych grup prze­stęp­czych
- rolę kobiet w gru­pach cybe­prze­stęp­czych oraz ich prze­wa­gę w dzia­ła­niach,
- trud­ność w ści­ga­niu cyberprzestępczości.

Udostępnij

„Jeśli spojrzymy na ofiary cyberprzestępców, to częściej są to mężczyźni. Kobiety są wbrew pozorom bardziej ostrożne, mimo że częściej korzystają z różnych zasobów cyfrowych. W każdym razie ich przezorność jest o wiele wyższa niż męskich użytkowników, przynajmniej w Polsce (...) Dość niepokojącym trendem są przestępstwa związane z nienawiścią – osoby, wobec których zachodzi dyskredytowanie rzadko mają możliwość zgłaszania się na policję. Częściej zamykają swoją aktywność na danym portalu, nie doszukując się potrzeby zgłaszania do systemów bezpieczeństwa. Statystyki w Polsce wyglądają dość dobrze, ale to wynika z niskiej cyberwiedzy i tego, że osoby, których komputery zostały zainfekowane mają ograniczony dostęp do procedur umożliwiających zgłoszenie tego typu aktywności”.

― prof. Aleksandra Gasztold, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z Marią Cywińską (Wydział Psychologii UW) o cyfryzacji uczelni.
Z dr Martą Kołodziejską (DELab UW, Wydział Socjologii UW) o aplikacjach mindfulness.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o energetyce jądrowej.
Z Julią Heller (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, Wydział Socjologii UW) o technikach nadzoru w sieci i metodach ich unikania.
Z dr Monika Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o energetyce jądrowej.
Przewiń do góry