#20 Cyberprzestępczość w obliczu przyspieszającej cyfryzacji

Dwu­dzie­sty odci­nek pod­ca­stu „Efekt Sie­ci” poświę­co­ny jest prze­mia­nom cyber­prze­stęp­czo­ści w cyfry­zu­ją­cej się rze­czy­wi­sto­ści spo­łecz­nej oraz wery­fi­ka­cji popu­lar­nych w prze­strze­ni publicz­nej mitów doty­czą­cych tego zjawiska.

Eks­pert­ką w roz­mo­wie z dr Justy­ną Pokoj­ską jest prof. Alek­san­dra Gasz­told, któ­ra odpo­wia­da na pyta­nia o:
- współ­cze­sne for­my cyber­prze­stęp­czo­ści i przy­sta­wa­nie zna­nych defi­ni­cji do tego, co może­my zaob­ser­wo­wać bada­jąc zja­wi­sko,
- nowe for­my zja­wi­ska i ele­men­ty szcze­gól­nie nie­bez­piecz­ne,
- wery­fi­ka­cję ste­reo­ty­pu sil­nie zma­sku­li­ni­zo­wa­nych grup prze­stęp­czych
- rolę kobiet w gru­pach cybe­prze­stęp­czych oraz ich prze­wa­gę w dzia­ła­niach,
- trud­ność w ści­ga­niu cyberprzestępczości.

Udostępnij

„Jeśli spoj­rzy­my na ofia­ry cyber­prze­stęp­ców, to czę­ściej są to męż­czyź­ni. Kobie­ty są wbrew pozo­rom bar­dziej ostroż­ne, mimo że czę­ściej korzy­sta­ją z róż­nych zaso­bów cyfro­wych. W każ­dym razie ich prze­zor­ność jest o wie­le wyż­sza niż męskich użyt­kow­ni­ków, przy­naj­mniej w Pol­sce (…) Dość nie­po­ko­ją­cym tren­dem są prze­stęp­stwa zwią­za­ne z nie­na­wi­ścią – oso­by, wobec któ­rych zacho­dzi dys­kre­dy­to­wa­nie rzad­ko mają moż­li­wość zgła­sza­nia się na poli­cję. Czę­ściej zamy­ka­ją swo­ją aktyw­ność na danym por­ta­lu, nie doszu­ku­jąc się potrze­by zgła­sza­nia do sys­te­mów bez­pie­czeń­stwa. Sta­ty­sty­ki w Pol­sce wyglą­da­ją dość dobrze, ale to wyni­ka z niskiej cyber­wie­dzy i tego, że oso­by, któ­rych kom­pu­te­ry zosta­ły zain­fe­ko­wa­ne mają ogra­ni­czo­ny dostęp do pro­ce­dur umoż­li­wia­ją­cych zgło­sze­nie tego typu aktywności”.

― prof. Alek­san­dra Gasz­told, Wydział Nauk Poli­tycz­nych i Stu­diów Mię­dzy­na­ro­do­wych UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Laurą Drechsler (KU Leuven) o międzynarodowych transferach danych.
Z prof. Kerstin Radde-Antweiler (Universität Bremen) o mediatyzacji religii i mszach na Robloxie.
Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z Zuzią Choińską (DELab UW, WPiA UW) o systemach rozpoznawania twarzy.
Z Marią Cywińską (Wydział Psychologii UW) o cyfryzacji uczelni.
Scroll to Top