#22 Fora religijne i ateiści

Dwu­dzie­sty pierw­szy odci­nek pod­ca­stu „Efekt Sie­ci” poświę­co­ny jest wnio­skom z bada­nia forów dla osób wierzących.

Eks­pert­ką w roz­mo­wie z dr Justy­ną Pokoj­ską jest dr Mar­ta Koło­dziej­ska, któ­ry opo­wia­da o:
- użyt­kow­ni­kach por­ta­li poświę­co­nych tema­ty­ce reli­gij­nej oraz tym, cze­go szu­ka­ją oni na forach,
- inklu­zyw­nym cha­rak­te­rze forów reli­gij­nych oraz otwar­to­ści na oso­by nie­wie­rzą­ce,
- moty­wa­cji ate­istów do uczest­nic­twa w dys­ku­sji na tego typu por­ta­lach,
- modzie na ate­izm, agno­sty­cyzm oraz spo­łecz­nych aspek­tach bycia nie­wie­rzą­cym,
- prze­strze­niach w sie­ci dla osób niewierzących.

Udostępnij

„Wszyst­kie te fora, któ­re ana­li­zo­wa­łam, znaj­do­wa­ły się na kato­lic­kich por­ta­lach. Nato­miast mia­ły one zapro­sze­nia skie­ro­wa­ne do ludzi o róż­nych świa­to­po­glą­dach – to zna­czy każ­dy, kto jest zain­te­re­so­wa­ny spra­wa­mi wia­ry i ducho­wo­ści jest zapro­szo­ny do dys­ku­sji. Nie ma żad­ne­go for­mal­ne­go zobo­wią­za­nia, by w forach uczest­ni­czy­li jedy­nie wie­rzą­cy. Jest nato­miast bar­dzo cie­ka­wa kwe­stia, że te fora są otwar­te, każ­dy może czy­tać bez logo­wa­nia, reje­stra­cji, ale z kolei są dzia­ły dedy­ko­wa­ne np. tyl­ko kato­li­kom. Oso­by, któ­re wpi­sa­ły w pro­fi­lu, że są rzym­ski­mi kato­li­ka­mi mogą uczest­ni­czyć w tych wąt­kach, a inne oso­by teo­re­tycz­nie nie. Teo­re­tycz­nie, bo na dwóch z trzech forów, na któ­rych ist­nia­ło to ogra­ni­cze­nie, zapi­sa­ne w regu­la­mi­nie było wyłą­cze­nie z zaka­zu osób np. o wyso­kim pozio­mie wie­dzy z danej dzie­dzi­ny lub wyso­ki mery­to­rycz­nie poziom dys­ku­sji. Dość oczy­wi­ste jest, że na fora wcho­dzą oso­by, któ­re w jakiś spo­sób inte­re­su­ją się wiarą”.

― dr Mar­ta Koło­dziej­ska, DELab UW, Insty­tu­tu Filo­zo­fii i Socjo­lo­lo­gii PAN

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Justyną Pokojską (DELab UW, WS UW) o tworzeniu naukowych podcastów.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (ŚLJC UW) i dr. inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o zastosowaniu metody Monte Carlo.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW) o metodzie Monte Carlo.
Z Patrykiem Grzybowskim (MSD UW, Wydział Fizyki UW) o zasadach działania teledetekcji.
Z Łukaszem Nawaro (DELab UW, WNE UW) o stabilności wirtualnych walut.
Przewiń do góry