#22 Fora religijne i ateiści

Dwu­dzie­sty pierw­szy odci­nek pod­ca­stu „Efekt Sie­ci” poświę­co­ny jest wnio­skom z bada­nia forów dla osób wierzących.

Eks­pert­ką w roz­mo­wie z dr Justy­ną Pokoj­ską jest dr Mar­ta Koło­dziej­ska, któ­ry opo­wia­da o:
- użyt­kow­ni­kach por­ta­li poświę­co­nych tema­ty­ce reli­gij­nej oraz tym, cze­go szu­ka­ją oni na forach,
- inklu­zyw­nym cha­rak­te­rze forów reli­gij­nych oraz otwar­to­ści na oso­by nie­wie­rzą­ce,
- moty­wa­cji ate­istów do uczest­nic­twa w dys­ku­sji na tego typu por­ta­lach,
- modzie na ate­izm, agno­sty­cyzm oraz spo­łecz­nych aspek­tach bycia nie­wie­rzą­cym,
- prze­strze­niach w sie­ci dla osób niewierzących.

Udostępnij

„Wszystkie te fora, które analizowałam, znajdowały się na katolickich portalach. Natomiast miały one zaproszenia skierowane do ludzi o różnych światopoglądach – to znaczy każdy, kto jest zainteresowany sprawami wiary i duchowości jest zaproszony do dyskusji. Nie ma żadnego formalnego zobowiązania, by w forach uczestniczyli jedynie wierzący. Jest natomiast bardzo ciekawa kwestia, że te fora są otwarte, każdy może czytać bez logowania, rejestracji, ale z kolei są działy dedykowane np. tylko katolikom. Osoby, które wpisały w profilu, że są rzymskimi katolikami mogą uczestniczyć w tych wątkach, a inne osoby teoretycznie nie. Teoretycznie, bo na dwóch z trzech forów, na których istniało to ograniczenie, zapisane w regulaminie było wyłączenie z zakazu osób np. o wysokim poziomie wiedzy z danej dziedziny lub wysoki merytorycznie poziom dyskusji. Dość oczywiste jest, że na fora wchodzą osoby, które w jakiś sposób interesują się wiarą”.

― dr Marta Kołodziejska, DELab UW, Instytutu Filozofii i Socjolologii PAN

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z Marią Cywińską (Wydział Psychologii UW) o cyfryzacji uczelni.
Z dr Martą Kołodziejską (DELab UW, Wydział Socjologii UW) o aplikacjach mindfulness.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o energetyce jądrowej.
Z Julią Heller (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, Wydział Socjologii UW) o technikach nadzoru w sieci i metodach ich unikania.
Z dr Monika Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o energetyce jądrowej.
Przewiń do góry