Towards a human-centric internet: challenges and solutions. Mapping key tech and policy topics with text-mining

Głów­nym celem rapor­tu jest przed­sta­wie­nie narzę­dzia inter­ne­to­we­go, któ­re uła­twia bada­nie klu­czo­wych wyzwań tech­no­lo­gicz­nych i zwią­za­nych z nimi kwe­stii poli­tycz­nych. Opie­ra­jąc się na meto­do­lo­gii text-mining, auto­rzy zba­da­li i ziden­ty­fi­ko­wa­li tema­ty poru­sza­ne w arty­ku­łach udo­stęp­nia­nych w sie­ciach spo­łecz­no­ścio­wych – Twit­ter, Red­dit oraz Hac­ker News. Auto­rzy skon­cen­tro­wa­li się na sze­ściu obsza­rach tematycznych: 

  • Śro­do­wi­sko i zrów­no­wa­żo­ny rozwój;
  • Decen­tra­li­za­cja i alter­na­tyw­ne mode­le regu­la­cji ryn­ków cyfrowych;
  • Trans­for­ma­cja cyfro­wa prze­strze­ni publicznej;
  • Pry­wat­ność, toż­sa­mość i zarzą­dza­nie danymi;
  • God­ny zaufa­nia prze­pływ infor­ma­cji, cyber­bez­pie­czeń­stwo i demokracja;
  • Dostęp do inklu­zyw­nych i etycz­nych tech­no­lo­gii cyfrowych,

Inte­rak­tyw­ne mapy pre­zen­tu­ją powią­za­ne gru­py arty­ku­łów dla każ­de­go obsza­ru tema­tycz­ne­go, umoż­li­wia­jąc odkry­wa­nie głów­nych wyzwań tech­no­lo­gicz­nych i poli­tycz­nych, opi­nii i reko­men­da­cji roz­wią­zań. Dzię­ki ana­li­zie eks­perc­kiej, auto­rzy ozna­czy­li i nazwa­li kla­stry na mapie, wspie­ra­jąc dal­sze ana­li­zy doko­ny­wa­ne przez użyt­kow­ni­ków. Aby zapre­zen­to­wać poten­cjał tego narzę­dzia, auto­rzy przy­go­to­wa­li pogłę­bio­ną ana­li­zę dla obsza­ru tema­tycz­ne­go: “Dostęp do inklu­zyw­nych i etycz­nych tech­no­lo­gii cyfrowych”.

Raport zawie­ra spo­strze­że­nia na temat wyzwań i roz­wią­zań zwią­za­nych z:

  • Otwar­tym Inter­ne­tem (dostę­pem do Inter­ne­tu, kon­tro­lą nad infra­struk­tu­rą, cen­zu­rą i mode­ro­wa­niem treści)
  • Inklu­zyw­ny­mi tech­no­lo­gia­mi (rów­no­ścią płci i rasy, edu­ka­cji włą­cza­ją­cej, tech­no­lo­gia­mi sto­so­wa­ny­mi w sys­te­mie sprawiedliwości)
  • Etycz­ny­mi tech­no­lo­gia­mi (stron­ni­czo­ścią algo­ryt­mów, woj­sko­wy­mi i inwi­gi­la­cyj­ny­mi zasto­so­wa­nia­mi AI, gig economy).

Wię­cej na temat bada­nia i rapor­tu: https://ngitopics.delabapps.eu/index

Scroll to Top