Towards a human-centric internet: challenges and solutions. Mapping key tech and policy topics with text-mining

Głów­nym celem rapor­tu jest przed­sta­wie­nie narzę­dzia inter­ne­to­we­go, któ­re uła­twia bada­nie klu­czo­wych wyzwań tech­no­lo­gicz­nych i zwią­za­nych z nimi kwe­stii poli­tycz­nych. Opie­ra­jąc się na meto­do­lo­gii text-mining,
auto­rzy zba­da­li i ziden­ty­fi­ko­wa­li kon­kret­ne tema­ty poru­sza­ne w sze­ro­kim spek­trum tre­ści, udo­stęp­nia­nych na plat­for­mach mediów społecznościowych. 

Skon­cen­tro­wa­li się na sze­ściu ogól­nych tema­tach parasolowych:

  • Śro­do­wi­sko, zrów­no­wa­żo­ny roz­wój i elastyczność
  • Decen­tra­li­za­cja zasi­la­nia i two­rze­nie alter­na­tyw­nych rozwiązań
  • Prze­strzeń publicz­na i społeczność
  • Pry­wat­ność, toż­sa­mość i zarzą­dza­nie danymi
  • God­ny zaufa­nia prze­pływ infor­ma­cji, bez­pie­czeń­stwo cyber­ne­tycz­ne i demokracja
  • Dostęp, inte­gra­cja i sprawiedliwość

Inte­rak­tyw­ne mapy pre­zen­tu­ją dla każ­de­go sze­ro­kie­go tema­tu sku­pi­ska arty­ku­łów, doty­czą­cych pokrew­nych zagad­nień, umoż­li­wia­jąc odkry­wa­nie pro­ble­mów, opi­nii i reko­men­da­cji roz­wią­zań. Dzię­ki ana­li­zie eks­perc­kiej, auto­rzy ozna­czy­li i nazwa­li kla­stry na mapie, wspie­ra­jąc dal­sze ana­li­zy doko­ny­wa­ne przez użyt­kow­ni­ków. Aby zapre­zen­to­wać poten­cjał tego narzę­dzia, auto­rzy przy­go­to­wa­li pogłę­bio­ną ana­li­zę dla tema­tu para­so­lo­we­go „Dostęp, inte­gra­cja i sprawiedliwość”.

Raport zawie­ra spo­strze­że­nia na temat wyzwań i roz­wią­zań zwią­za­nych z:

  • Otwar­ty Inter­net (dostęp do Inter­ne­tu, kon­tro­la nad infra­struk­tu­rą, cen­zu­ra i mode­ro­wa­nie treści)
  • Inklu­zy­ne tech­no­lo­gie (rów­ność płci i raso­wa, edu­ka­cja włą­cza­ją­ca, tech­no­lo­gie prawne)
  • Etycz­nej tech­no­lo­gie (błąd algo­ryt­micz­ny, woj­sko­we i inwi­gi­la­cyj­ne zasto­so­wa­nie AI, gig economy).

Wię­cej na temat bada­nia i rapor­tu: https://ngitopics.delabapps.eu/index

Przewiń do góry