#100 Co stoi za sukcesem naukowych podcastów?

W jubi­le­uszo­wym, set­nym odcin­ku pod­ca­stu odwra­ca­my role. Czy trud­no jest stwo­rzyć pod­cast od pod­staw, szcze­gól­nie, gdy jego for­mu­ła prze­wi­du­je udział naukow­ców, bada­czy i dok­to­ran­tów z Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go? Wyda­je się, że dla dr Justy­ny Pokoj­skiej nie ma nie­moż­li­we­go – zresz­tą posłu­chaj­cie sami!

O wyzwa­niach, jakie sto­ją przed twór­ca­mi nauko­wych pod­ca­stów i samy­mi naukow­ca­mi mówi dr Justy­na Pokoj­ska, odpo­wia­da­jąc na pyta­nia prof. Kata­rzy­ny Śle­dziew­skiej i prof. Mag­da­le­ny Słok-Wód­kow­skiej (Cen­trum Badań Ustro­ju Unii Euro­pej­skiej, WPiA UW) o:
- źró­dło pomy­słu na pod­cast i gości,
- począt­ki „Efek­tu Sie­ci”, bio­rąc pod uwa­gę, że pierw­sze odcin­ki krę­co­ne były na począt­ku pan­de­mii,
- tema­ty, któ­re zasko­czy­ły (i były zaska­ku­ją­ce) oraz te, któ­re… nie­ko­niecz­nie,
- deter­mi­nan­ty suk­ce­su odcin­ka,
- instruk­cję obcho­dze­nia się z trud­ny­mi gość­mi,
- cel „Efek­tu Sie­ci”,
- smut­ne nauko­we kon­sta­ta­cje,
- wyni­ki rywa­li­za­cji twar­da nauka ver­sus popu­la­ry­za­cja,
- wyma­rzo­ne tema­ty na bada­nie i pod­cast,
- ide­al­ne­go gościa.

Udostępnij

Kiedyś takim tematem było 5G, ale znakomity gość Tomasz Krawczyk przygotował się do tego tematu. To też jest fajne, bo jak pytam naszych gości o to, czy mogliby o czymś opowiedzieć, a oni mówią "nie znam się na tym Justyna" i potem piszą do mnie miesiąc później "już się na tym znam", to mam poczucie, że nie ma takiego tematu, którego nie da się znaleźć na Uniwersytecie Warszawskim. ale

― dr Justyna Pokojska, DELab UW, Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z Marią Cywińską (Wydział Psychologii UW) o cyfryzacji uczelni.
Z dr Martą Kołodziejską (DELab UW, Wydział Socjologii UW) o aplikacjach mindfulness.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o energetyce jądrowej.
Z Julią Heller (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, Wydział Socjologii UW) o technikach nadzoru w sieci i metodach ich unikania.
Z dr Monika Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o energetyce jądrowej.
Przewiń do góry