#100 Co stoi za sukcesem naukowych podcastów?

W jubi­le­uszo­wym, set­nym odcin­ku pod­ca­stu odwra­ca­my role. Czy trud­no jest stwo­rzyć pod­cast od pod­staw, szcze­gól­nie, gdy jego for­mu­ła prze­wi­du­je udział naukow­ców, bada­czy i dok­to­ran­tów z Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go? Wyda­je się, że dla dr Justy­ny Pokoj­skiej nie ma nie­moż­li­we­go – zresz­tą posłu­chaj­cie sami!

O wyzwa­niach, jakie sto­ją przed twór­ca­mi nauko­wych pod­ca­stów i samy­mi naukow­ca­mi mówi dr Justy­na Pokoj­ska, odpo­wia­da­jąc na pyta­nia prof. Kata­rzy­ny Śle­dziew­skiej i prof. Mag­da­le­ny Słok-Wód­kow­skiej (Cen­trum Badań Ustro­ju Unii Euro­pej­skiej, WPiA UW) o:
- źró­dło pomy­słu na pod­cast i gości,
- począt­ki „Efek­tu Sie­ci”, bio­rąc pod uwa­gę, że pierw­sze odcin­ki krę­co­ne były na począt­ku pan­de­mii,
- tema­ty, któ­re zasko­czy­ły (i były zaska­ku­ją­ce) oraz te, któ­re… nie­ko­niecz­nie,
- deter­mi­nan­ty suk­ce­su odcin­ka,
- instruk­cję obcho­dze­nia się z trud­ny­mi gość­mi,
- cel „Efek­tu Sie­ci”,
- smut­ne nauko­we kon­sta­ta­cje,
- wyni­ki rywa­li­za­cji twar­da nauka ver­sus popu­la­ry­za­cja,
- wyma­rzo­ne tema­ty na bada­nie i pod­cast,
- ide­al­ne­go gościa.

Udostępnij

Kie­dyś takim tema­tem było 5G, ale zna­ko­mi­ty gość Tomasz Kraw­czyk przy­go­to­wał się do tego tema­tu. To też jest faj­ne, bo jak pytam naszych gości o to, czy mogli­by o czymś opo­wie­dzieć, a oni mówią „nie znam się na tym Justy­na” i potem piszą do mnie mie­siąc póź­niej „już się na tym znam”, to mam poczu­cie, że nie ma takie­go tema­tu, któ­re­go nie da się zna­leźć na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim. ale 

― dr Justy­na Pokoj­ska, DELab UW, Wydział Socjo­lo­gii Uni­wer­sy­te­tu Warszawskiego

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Laurą Drechsler (KU Leuven) o międzynarodowych transferach danych.
Z prof. Kerstin Radde-Antweiler (Universität Bremen) o mediatyzacji religii i mszach na Robloxie.
Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z Zuzią Choińską (DELab UW, WPiA UW) o systemach rozpoznawania twarzy.
Z Marią Cywińską (Wydział Psychologii UW) o cyfryzacji uczelni.
Scroll to Top