#64 Co się stanie, gdy pewnego dnia samochody wyjadą na ulice same?

Z nadzie­ją patrzy­my na kolej­ne infor­ma­cje o roz­wo­ju auto­no­micz­nych pojaz­dów. Samo­cho­dy bez kie­row­ców mają szan­sę zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wać spo­sób, w jaki poru­sza­my się po mie­ście, pozwa­la­jąc nam na oszczęd­ność cza­su. Wokół ich imple­men­ta­cji nara­sta jed­nak wie­le pytań. Wśród nich – dyle­ma­ty moral­ne zwią­za­ne z bez­pie­czeń­stwem oraz real­ne ryzy­ka para­li­żu miast w wyni­ku ata­ków hakerskich.

O fascy­nu­ją­cych wyzwa­niach zwią­za­nych z auto­no­micz­ny­mi pojaz­da­mi i wdra­ża­niem nowych tech­no­lo­gii opo­wia­da Łukasz Nawa­ro, ana­li­tyk DELab UW i dok­to­rant na Wydzia­le Nauk Eko­no­micz­nych UW, odpo­wia­da­jąc na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- real­ne zagro­że­nia zwią­za­ne z imple­men­ta­cją nowych tech­no­lo­gii w naszym życiu,
- ryzy­ka tech­no­lo­gicz­ne, praw­ne i moral­ne zwią­za­ne z AV w ruchu miej­skim?
- hiper­ra­cjo­nal­ność pojaz­dów i jej kon­se­kwen­cje,
- bada­nia na temat moral­no­ści maszyn,
- prze­szko­dy i hamul­ce w roz­wój AV,
- bene­fi­cjen­tów roz­wo­ju auto­no­micz­nych pojazdów.

Udostępnij

Te najgorsze zagrożenia, to zagrożenia globalne, zagrożenia na całą flotę. Update'y systemów w tym samym czasie wychodzą do praktycznie wszystkich urządzeń. To jest może zabawne, gdy buty IoT się zepsują i stają się bezużyteczne, natomiast gorzej, jeśli wszystkie samochody danego producenta się zepsują (...) nawet jeśli minimalizujemy koszt przejechania kilometra, to też jest wyraźnie [prędkość] poniżej 50 km/h. Jeśli samochody autonomiczne będą mogły jeździć samodzielnie, to będą mogły krążyć wokół bloku, dzielnicy i koszt tego krążenia będzie niższy niż koszt parkingu. Więc miasta tracą tutaj jeden z najlepszych systemów zarządzania ruchem. Co więcej, mogą one jeszcze koordynować w dobrych celach, by jeździć szybciej, ale mogą też koordynować w złych celach, żeby sobie stworzyć korek. Dzięki temu będą stać na ulicy, bo jest korek i nie będą za to płacić czy wykorzystywać energię.

― Łukasz Nawaro, DELab UW, Wydział Nauk Ekonomicznych UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z Marią Cywińską (Wydział Psychologii UW) o cyfryzacji uczelni.
Z dr Martą Kołodziejską (DELab UW, Wydział Socjologii UW) o aplikacjach mindfulness.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o energetyce jądrowej.
Z Julią Heller (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, Wydział Socjologii UW) o technikach nadzoru w sieci i metodach ich unikania.
Z dr Monika Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o energetyce jądrowej.
Przewiń do góry