#64 Co się stanie, gdy pewnego dnia samochody wyjadą na ulice same?

Z nadzie­ją patrzy­my na kolej­ne infor­ma­cje o roz­wo­ju auto­no­micz­nych pojaz­dów. Samo­cho­dy bez kie­row­ców mają szan­sę zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wać spo­sób, w jaki poru­sza­my się po mie­ście, pozwa­la­jąc nam na oszczęd­ność cza­su. Wokół ich imple­men­ta­cji nara­sta jed­nak wie­le pytań. Wśród nich – dyle­ma­ty moral­ne zwią­za­ne z bez­pie­czeń­stwem oraz real­ne ryzy­ka para­li­żu miast w wyni­ku ata­ków hakerskich.

O fascy­nu­ją­cych wyzwa­niach zwią­za­nych z auto­no­micz­ny­mi pojaz­da­mi i wdra­ża­niem nowych tech­no­lo­gii opo­wia­da Łukasz Nawa­ro, ana­li­tyk DELab UW i dok­to­rant na Wydzia­le Nauk Eko­no­micz­nych UW, odpo­wia­da­jąc na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- real­ne zagro­że­nia zwią­za­ne z imple­men­ta­cją nowych tech­no­lo­gii w naszym życiu,
- ryzy­ka tech­no­lo­gicz­ne, praw­ne i moral­ne zwią­za­ne z AV w ruchu miej­skim?
- hiper­ra­cjo­nal­ność pojaz­dów i jej kon­se­kwen­cje,
- bada­nia na temat moral­no­ści maszyn,
- prze­szko­dy i hamul­ce w roz­wój AV,
- bene­fi­cjen­tów roz­wo­ju auto­no­micz­nych pojazdów.

Udostępnij

Te naj­gor­sze zagro­że­nia, to zagro­że­nia glo­bal­ne, zagro­że­nia na całą flo­tę. Upda­te­’y sys­te­mów w tym samym cza­sie wycho­dzą do prak­tycz­nie wszyst­kich urzą­dzeń. To jest może zabaw­ne, gdy buty IoT się zepsu­ją i sta­ją się bez­u­ży­tecz­ne, nato­miast gorzej, jeśli wszyst­kie samo­cho­dy dane­go pro­du­cen­ta się zepsu­ją (…) nawet jeśli mini­ma­li­zu­je­my koszt prze­je­cha­nia kilo­me­tra, to też jest wyraź­nie [pręd­kość] poni­żej 50 km/h. Jeśli samo­cho­dy auto­no­micz­ne będą mogły jeź­dzić samo­dziel­nie, to będą mogły krą­żyć wokół blo­ku, dziel­ni­cy i koszt tego krą­że­nia będzie niż­szy niż koszt par­kin­gu. Więc mia­sta tra­cą tutaj jeden z naj­lep­szych sys­te­mów zarzą­dza­nia ruchem. Co wię­cej, mogą one jesz­cze koor­dy­no­wać w dobrych celach, by jeź­dzić szyb­ciej, ale mogą też koor­dy­no­wać w złych celach, żeby sobie stwo­rzyć korek. Dzię­ki temu będą stać na uli­cy, bo jest korek i nie będą za to pła­cić czy wyko­rzy­sty­wać energię.

― Łukasz Nawa­ro, DELab UW, Wydział Nauk Eko­no­micz­nych UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr. Michałem Boni i Bartoszem Ślosarskim o państwie 4.0 i datafikacji.
Z prof. Joanną Siwińską-Gorzelak i dr Katarzyną Nosalską o przemyśle 4.0 i rewolucji technologicznej.
Z Jowitą Michalską i prof. Magdaleną Słok-Wódkowską o globalizacji 4.0 i regulacjach.
Z dr Justyną Godlewską-Szyrkową i dr. Dawidem Szarańskim o pracy 4.0 i kluczowych kompetencjach.
Z Filipem Konopczyńskim i dr. Wojciechem Hardym o konsumpcji 4.0 i rozwoju genAI.
Z Katarzyną Szymielewicz i dr Joanną Mazur o rynku 4.0 i platformach cyfrowych.
Tematy: platformy
Scroll to Top