#67 Nowe technologie w diagnostyce – czy już dziś możemy przywracać pacjentom wzrok?

Nowe tech­no­lo­gie naj­czę­ściej koja­rzy­my z kom­pu­te­ra­mi i inte­li­gent­ny­mi urzą­dze­nia­mi. Umy­ka nam przez to nie­zwy­kle waż­ny obszar nowych tech­no­lo­gii, a mia­no­wi­cie dia­gno­sty­ka i tzw. obszar dba­ło­ści o dobro­stan czło­wie­ka. W kolej­nym odcin­ku pod­ca­stu pochy­la­my się nad inno­wa­cyj­ną dzie­dzi­ną badań, jaką jest optometria.

O taj­ni­kach opto­me­trii i nowych tech­no­lo­giach poma­ga­ją­cych na lep­szą i szyb­szą dia­gno­sty­kę opo­wia­da dr inż. Rafał Bry­go­ła (Wydział Fizy­ki UW), odpo­wia­da­jąc na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej:
- defi­ni­cję opto­me­trii, jej obsza­rów badań oraz róż­ni­ce w sto­sun­ku do oku­li­sty­ki,
- inno­wa­cyj­ne tech­no­lo­gie, któ­re już dziś uży­wa­ne są z powo­dze­niem w opto­me­trii,
- spo­sób, w jaki two­rzy się nowe arte­fak­ty oku­li­stycz­ne, w tym siat­ków­ki,
- moż­li­wo­ści przy­wra­ca­nia pacjen­tom wzro­ku,
- zało­że­nia jed­ne­go z bar­dziej sfe­mi­ni­zo­wa­nych kie­run­ków na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim, a mia­no­wi­cie euro­pej­skich stu­diów opty­ki oku­la­ro­wej i opto­me­trii, a tak­że moż­li­wo­ści, jakie przed jego absol­wen­ta­mi otwie­ra kie­ru­nek,
- obsza­ry nie­zba­da­ne, w któ­rych opto­me­tria stoi przed nieznanym.

Udostępnij

Odno­szę wra­że­nie, że cały czas prze­ży­wa­my jakiś prze­ło­my nauko­we i rewo­lu­cje. W zasa­dzie to nam uła­twia pra­cę, ale daje nam też dużo szer­sze moż­li­wo­ści dia­gno­sty­ki i roz­po­zna­wa­nia, jeśli cho­dzi o cho­ro­by oku­li­stycz­ne. Tutaj im szyb­ciej dia­gno­zu­je­my te cho­ro­by, tym lep­sze są roko­wa­nia. Nowo­cze­sna dia­gno­sty­ka, któ­rą też z racjo moje­go zawo­du śle­dzę, roz­wi­ja się w spo­sób nie­sa­mo­wi­ty. Mamy już te pierw­sze pró­by ze sztucz­ny­mi siat­ków­ka­mi – czy pacjen­tom, któ­rzy utra­ci­li wzrok, jeste­śmy w sta­nie powo­li przy­wra­cać to widze­nie, co jesz­cze 20 lat temu wyda­wa­ło się cał­ko­wi­cie science-fiction.

― dr inż. Rafał Bry­go­ła, Wydział Fizy­ki UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr. Michałem Boni i Bartoszem Ślosarskim o państwie 4.0 i datafikacji.
Z prof. Joanną Siwińską-Gorzelak i dr Katarzyną Nosalską o przemyśle 4.0 i rewolucji technologicznej.
Z Jowitą Michalską i prof. Magdaleną Słok-Wódkowską o globalizacji 4.0 i regulacjach.
Z dr Justyną Godlewską-Szyrkową i dr. Dawidem Szarańskim o pracy 4.0 i kluczowych kompetencjach.
Z Filipem Konopczyńskim i dr. Wojciechem Hardym o konsumpcji 4.0 i rozwoju genAI.
Z Katarzyną Szymielewicz i dr Joanną Mazur o rynku 4.0 i platformach cyfrowych.
Tematy: platformy
Scroll to Top