#91 Jak(i) wybrać kierunek studiów?

Nagły roz­wój tech­no­lo­gicz­ny, z jakim mamy do czy­nie­nia w ostat­niej deka­dzie, zmie­nił wie­le na ryn­ku pra­cy. Mło­de poko­le­nie, przed pod­ję­ciem decy­zji co do dal­szej ścież­ki karie­ry, sta­je przed wyzwa­niem dokład­ne­go prze­ana­li­zo­wa­nia zapo­trze­bo­wa­nia na wybra­ne kom­pe­ten­cje. Z pomo­cą wkra­cza sys­tem ELA, ana­li­zu­ją­cy doko­na­nia stu­den­tów po wybra­nych kie­run­kach, poma­ga­jąc tym samym mło­dym ludziom zwe­ry­fi­ko­wać i zra­cjo­na­li­zo­wać swo­je prze­ko­na­nia i pla­ny na dal­szą karie­rę zawodową.

O kom­pe­ten­cjach zawo­do­wych, prze­wi­dy­wa­nych zarob­kach i ogól­no­pol­skim sys­te­mie moni­to­ro­wa­nia Eko­no­micz­nych Losów Absol­wen­tów szkół wyż­szych (ELA) ana­li­zu­ją­cym i poma­ga­ją­cym stu­den­tom wybrać ścież­kę karie­ry zawo­do­wej. Z prof. Miko­ła­jem Jasiń­skim z Wydzia­łu Socjo­lo­gii Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go, odpo­wia­da­jąc na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- kie­run­ki stu­diów, któ­re pozwa­la­ją pra­co­wać w naj­le­piej opła­ca­nych zawo­dach,
- meto­dy zbie­ra­nia danych do ana­li­zy,
- wskaź­ni­ki wyko­rzy­sty­wa­ne w bada­niach,
- bene­fi­cjen­tów ana­li­zy z uży­ciem sys­te­mu ELA,
- zasa­dy dzia­ła­nia mode­lu stwo­rzo­ne­go przez zespół badaw­czy,
- naj­bar­dziej zaska­ku­ją­ce wnio­ski pły­ną­ce z ana­li­zy,
- zmia­ny na ryn­ku pra­cy, któ­re dostrzec moż­na ana­li­zu­jąc dane z sys­te­mu ELA,
- naj­bar­dziej cenio­ne na ryn­ku pra­cy kompetencje.

Udostępnij

Nauki leśne - to był nasz pierwszy szok, kiedy okazało się, że na topie są absolwenci jednej ze szkół wyższych, która funkcjonuje w Tucholi. Jest to szkoła wyższa, która przygotowuje przyszłych leśników. Klucz do tej zagadki jest to, że znaczna ich cześć prawdopodobnie pracuje w lasach państwowych. Są to osoby, które mogą liczyć na względnie dobrą, stabilną i rozwojową pracę.

― prof. Mikołaj Jasiński, Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z Marią Cywińską (Wydział Psychologii UW) o cyfryzacji uczelni.
Z dr Martą Kołodziejską (DELab UW, Wydział Socjologii UW) o aplikacjach mindfulness.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o energetyce jądrowej.
Z Julią Heller (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, Wydział Socjologii UW) o technikach nadzoru w sieci i metodach ich unikania.
Z dr Monika Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o energetyce jądrowej.
Przewiń do góry