#91 Jak(i) wybrać kierunek studiów?

Nagły roz­wój tech­no­lo­gicz­ny, z jakim mamy do czy­nie­nia w ostat­niej deka­dzie, zmie­nił wie­le na ryn­ku pra­cy. Mło­de poko­le­nie, przed pod­ję­ciem decy­zji co do dal­szej ścież­ki karie­ry, sta­je przed wyzwa­niem dokład­ne­go prze­ana­li­zo­wa­nia zapo­trze­bo­wa­nia na wybra­ne kom­pe­ten­cje. Z pomo­cą wkra­cza sys­tem ELA, ana­li­zu­ją­cy doko­na­nia stu­den­tów po wybra­nych kie­run­kach, poma­ga­jąc tym samym mło­dym ludziom zwe­ry­fi­ko­wać i zra­cjo­na­li­zo­wać swo­je prze­ko­na­nia i pla­ny na dal­szą karie­rę zawodową.

O kom­pe­ten­cjach zawo­do­wych, prze­wi­dy­wa­nych zarob­kach i ogól­no­pol­skim sys­te­mie moni­to­ro­wa­nia Eko­no­micz­nych Losów Absol­wen­tów szkół wyż­szych (ELA) ana­li­zu­ją­cym i poma­ga­ją­cym stu­den­tom wybrać ścież­kę karie­ry zawo­do­wej. Z prof. Miko­ła­jem Jasiń­skim z Wydzia­łu Socjo­lo­gii Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go, odpo­wia­da­jąc na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- kie­run­ki stu­diów, któ­re pozwa­la­ją pra­co­wać w naj­le­piej opła­ca­nych zawo­dach,
- meto­dy zbie­ra­nia danych do ana­li­zy,
- wskaź­ni­ki wyko­rzy­sty­wa­ne w bada­niach,
- bene­fi­cjen­tów ana­li­zy z uży­ciem sys­te­mu ELA,
- zasa­dy dzia­ła­nia mode­lu stwo­rzo­ne­go przez zespół badaw­czy,
- naj­bar­dziej zaska­ku­ją­ce wnio­ski pły­ną­ce z ana­li­zy,
- zmia­ny na ryn­ku pra­cy, któ­re dostrzec moż­na ana­li­zu­jąc dane z sys­te­mu ELA,
- naj­bar­dziej cenio­ne na ryn­ku pra­cy kompetencje.

Udostępnij

Nauki leśne – to był nasz pierw­szy szok, kie­dy oka­za­ło się, że na topie są absol­wen­ci jed­nej ze szkół wyż­szych, któ­ra funk­cjo­nu­je w Tucho­li. Jest to szko­ła wyż­sza, któ­ra przy­go­to­wu­je przy­szłych leśni­ków. Klucz do tej zagad­ki jest to, że znacz­na ich cześć praw­do­po­dob­nie pra­cu­je w lasach pań­stwo­wych. Są to oso­by, któ­re mogą liczyć na względ­nie dobrą, sta­bil­ną i roz­wo­jo­wą pracę.

― prof. Miko­łaj Jasiń­ski, Wydział Socjo­lo­gii Uni­wer­sy­te­tu Warszawskiego

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Laurą Drechsler (KU Leuven) o międzynarodowych transferach danych.
Z prof. Kerstin Radde-Antweiler (Universität Bremen) o mediatyzacji religii i mszach na Robloxie.
Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z Zuzią Choińską (DELab UW, WPiA UW) o systemach rozpoznawania twarzy.
Z Marią Cywińską (Wydział Psychologii UW) o cyfryzacji uczelni.
Scroll to Top