#90 Flaneurowanie w świecie technologii cyfrowych

Obec­ność wir­tu­al­nych tech­no­lo­gii w życiu codzien­nym czło­wie­ka wywar­ła duży wpływ na meto­dy eks­plo­ra­cji i odkry­wa­nia prze­strze­ni, w któ­rych się znaj­du­je­my. Coraz rza­dziej wycho­dzi­my z domu czy włą­cza­my kom­pu­ter bez jasne­go celu czy desty­na­cji, do któ­rej chce­my dotrzeć. Jaka jest przy­szłość fla­neu­ro­wa­nia w mie­ście czy Inter­ne­cie, jedy­nie z inten­cją odkry­wa­nia i epa­to­wa­nia się tym co widzimy?

O fla­neu­ro­wa­niu, eks­plo­ra­cji i zwie­dza­niu róż­nych prze­strze­ni, nie tyl­ko w prze­strze­ni miej­skiej, ale rów­nież w świe­cie wir­tu­al­nym w kolej­nym odcin­ku pod­ca­stu mówi z dr Nata­lia Juch­nie­wicz z Pra­cow­ni Filo­zo­fii Tech­ni­ki i Komu­ni­ka­cji na Wydzia­le Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­ty War­szaw­skie­go), odpo­wia­da­jąc na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- zna­cze­nie poję­cia „fla­neu­ro­wa­nie”,
- spo­so­by eks­plo­ra­cji Inter­ne­tu i mia­sta,
- fla­neu­ro­wa­nie w prze­strze­ni miej­skiej,
- czyn­ni­ki wpły­wa­ją­ce na wybór miej­sca,
-prze­strze­nie w któ­rych się fla­neu­ru­je,
- spo­so­by patrze­nia na nasze oto­cze­nie,
-przy­szłość fla­neu­ro­wa­nia w dobie roz­wo­ju mediów cyfro­wych,
- cyber-fla­neu­ro­wa­nie,
- bez­pie­czeń­stwo w trak­cie miej­skich wędró­wek,
-wpływ tech­no­lo­gii na zja­wi­sko fla­neu­ro­wa­nia,
-apli­ka­cje pozwa­la­ją­ce nam zagłę­bić się w ota­cza­ją­cą nas przestrzeń.

Udostępnij

Fla­neu­row­nie to jest taka figu­ra, któ­ra poja­wi­ła się w lite­ra­tu­rze i antro­po­lo­gii XIX wiecz­nej, któ­ra opi­sy­wa­ła postać oso­by, któ­ra spa­ce­ru­je po mie­ście jed­no­cze­śnie odkry­wa­jąc je i wyra­ża­jąc osten­ta­cyj­ną nie­chęć do anga­żo­wa­nia się w pew­ną for­mę pra­cy, pod­po­rząd­ko­wa­nia się reżi­mo­wi miej­skie­mu, pole­ga­ją­ce­mu na prze­miesz­cza­niu się z domu do pra­cy. Tyl­ko wła­śnie cho­dzi­my, wałę­sa­my się oglą­da­jąc mia­sto. (…) Fla­neur cho­dzi po mie­ście odkry­wa­jąc to miej­sce, zachwy­ca­jąc się nim. Cały czas będąc otwar­tym na nowe wra­że­nie czy doznania.”

― dr Nata­lia Juch­nie­wicz, Wydział Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu Warszawskiego

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Laurą Drechsler (KU Leuven) o międzynarodowych transferach danych.
Z prof. Kerstin Radde-Antweiler (Universität Bremen) o mediatyzacji religii i mszach na Robloxie.
Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z Zuzią Choińską (DELab UW, WPiA UW) o systemach rozpoznawania twarzy.
Z Marią Cywińską (Wydział Psychologii UW) o cyfryzacji uczelni.
Scroll to Top