#90 Flaneurowanie w świecie technologii cyfrowych

Obec­ność wir­tu­al­nych tech­no­lo­gii w życiu codzien­nym czło­wie­ka wywar­ła duży wpływ na meto­dy eks­plo­ra­cji i odkry­wa­nia prze­strze­ni, w któ­rych się znaj­du­je­my. Coraz rza­dziej wycho­dzi­my z domu czy włą­cza­my kom­pu­ter bez jasne­go celu czy desty­na­cji, do któ­rej chce­my dotrzeć. Jaka jest przy­szłość fla­neu­ro­wa­nia w mie­ście czy Inter­ne­cie, jedy­nie z inten­cją odkry­wa­nia i epa­to­wa­nia się tym co widzimy?

O fla­neu­ro­wa­niu, eks­plo­ra­cji i zwie­dza­niu róż­nych prze­strze­ni, nie tyl­ko w prze­strze­ni miej­skiej, ale rów­nież w świe­cie wir­tu­al­nym w kolej­nym odcin­ku pod­ca­stu mówi z dr Nata­lia Juch­nie­wicz z Pra­cow­ni Filo­zo­fii Tech­ni­ki i Komu­ni­ka­cji na Wydzia­le Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­ty War­szaw­skie­go), odpo­wia­da­jąc na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- zna­cze­nie poję­cia „fla­neu­ro­wa­nie”,
- spo­so­by eks­plo­ra­cji Inter­ne­tu i mia­sta,
- fla­neu­ro­wa­nie w prze­strze­ni miej­skiej,
- czyn­ni­ki wpły­wa­ją­ce na wybór miej­sca,
-prze­strze­nie w któ­rych się fla­neu­ru­je,
- spo­so­by patrze­nia na nasze oto­cze­nie,
-przy­szłość fla­neu­ro­wa­nia w dobie roz­wo­ju mediów cyfro­wych,
- cyber-fla­neu­ro­wa­nie,
- bez­pie­czeń­stwo w trak­cie miej­skich wędró­wek,
-wpływ tech­no­lo­gii na zja­wi­sko fla­neu­ro­wa­nia,
-apli­ka­cje pozwa­la­ją­ce nam zagłę­bić się w ota­cza­ją­cą nas przestrzeń.

Udostępnij

Flaneurownie to jest taka figura, która pojawiła się w literaturze i antropologii XIX wiecznej, która opisywała postać osoby, która spaceruje po mieście jednocześnie odkrywając je i wyrażając ostentacyjną niechęć do angażowania się w pewną formę pracy, podporządkowania się reżimowi miejskiemu, polegającemu na przemieszczaniu się z domu do pracy. Tylko właśnie chodzimy, wałęsamy się oglądając miasto. (…) Flaneur chodzi po mieście odkrywając to miejsce, zachwycając się nim. Cały czas będąc otwartym na nowe wrażenie czy doznania.”

― dr Natalia Juchniewicz, Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z Marią Cywińską (Wydział Psychologii UW) o cyfryzacji uczelni.
Z dr Martą Kołodziejską (DELab UW, Wydział Socjologii UW) o aplikacjach mindfulness.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o energetyce jądrowej.
Z Julią Heller (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, Wydział Socjologii UW) o technikach nadzoru w sieci i metodach ich unikania.
Z dr Monika Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o energetyce jądrowej.
Przewiń do góry