#3 Jak walczyć z fake newsami o wirusie

Trze­ci odci­nek pod­ca­stu „Efekt Sie­ci” poświę­co­ny jest zagad­nie­niu wery­fi­ka­cji infor­ma­cji w dobie pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa oraz poli­ty­ce Unii Euro­pej­skiej w wal­ce z COVID-19. Zagad­nie­nia łączy roz­prze­strze­nie­nie się fał­szy­wych infor­ma­cji, doty­czą­cych unij­nej polityki.

Eks­pert­ką w roz­mo­wie z dr Justy­ną Pokoj­ską jest dr Joan­na Mazur, ana­li­tycz­ka DELab UW. W odcin­ku zosta­ły poru­szo­ne takie kwe­stie, jak:
– spo­so­by wery­fi­ka­cji infor­ma­cji o bie­żą­cych wydarzeniach,
– miej­sca, w któ­rych z naj­więk­szym praw­do­po­do­bień­stwem znaj­dzie­my wia­ry­god­ne dane,
– poli­ty­ka Unii Euro­pej­skiej – soli­dar­ność ver­sus izo­la­cja,
– wpływ poli­ty­ki unij­nej i inte­gra­cji Pol­ski z UE na poziom bez­pie­czeń­stwa obywateli,
– moż­li­we (i już ist­nie­ją­ce) spo­so­by dzia­ła­nia Unii Euro­pej­skiej, któ­re wspie­ra­ją wal­kę z pandemią.

Udostępnij

Ostat­nie dni poka­zu­ją, że wery­fi­ka­cja infor­ma­cji nie jest tak łatwa i w oko­licz­no­ściach zmie­nia­ją­cych się wytycz­nych nie spraw­dza­ją się dotych­cza­so­we wska­zów­ki. Kolej­nym pro­ble­mem jest pró­ba wyko­rzy­sty­wa­nia sytu­acji do roz­prze­strze­nia­nia tre­ści nie­ko­niecz­nie zgod­nych z praw­dą, a mają­cych przy­ku­wać naszą uwa­gę. W obli­czu bra­ku sko­or­dy­no­wa­nej poli­ty­ki trud­no o wery­fi­ka­cję infor­ma­cji (…) Było­by wska­za­ne, aby cała sytu­acja zosta­ła prze­ku­ta w głęb­sze poczu­cie soli­dar­no­ści i głęb­szą inte­gra­cję, a nie­ko­niecz­nie w przy­zwo­le­nie na izo­la­cję państw w sytu­acji, gdy to cze­go potrze­bu­je­my, to głęb­sza solidarność.

dr Joan­na Mazur, ana­li­tycz­ka DELab UW, WPiA UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Laurą Drechsler (KU Leuven) o międzynarodowych transferach danych.
Z prof. Kerstin Radde-Antweiler (Universität Bremen) o mediatyzacji religii i mszach na Robloxie.
Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z Zuzią Choińską (DELab UW, WPiA UW) o systemach rozpoznawania twarzy.
Z Marią Cywińską (Wydział Psychologii UW) o cyfryzacji uczelni.
Scroll to Top