#6 Konsumenci i e‑commerce w obliczu pandemii

Szó­sty odci­nek pod­ca­stu „Efekt Sie­ci” poświę­co­ny jest tema­ty­ce goto­wo­ści pol­skie­go sek­to­ra e‑commerce na przej­ście w tryb pra­cy zdal­nej. Poru­szo­na zosta­ła rów­nież kwe­stia trud­no­ści, przed jaki­mi stoi branża.

Eks­pert­ką w roz­mo­wie z dr Justy­ną Pokoj­ską jest prof. Kata­rzy­na Śle­dziew­ska. W roz­mo­wie poru­szo­ne zosta­ły takie zagad­nie­nia, jak:
– dia­gno­za pol­skie­go e‑commerce na tle Europy,
– goto­wość bran­ży do przej­ścia na pra­cę zdalną,
– bran­że, któ­re w związ­ku z pan­de­mią koro­na­wi­ru­sa zna­la­zły się w naj­gor­szej sytuacji,
– ele­men­ty nie­zbęd­ne w pro­ce­sie przej­ścia na e‑commerce,
– zmia­ny, któ­re pozo­sta­ną w kon­su­men­tach po usta­niu pan­de­mii COVID-19.

Udostępnij

Transformacja cyfrowa nie jest prosta i nie chodzi tylko o technologię, ale też zmiany procesowe i organizacyjne w firmach. Trudno jest to zrobić w krótkim czasie. Na pewno jest wiele firm, które skorzysta i które już skorzystały na tej zmianie transformacji cyfrowej, bo na przykład one już były w tym świecie cyfrowym i działały w nim. Gros naszych polskich firm nie było ucyfrowione – szczególnie, jeśli popatrzymy na małe i średnie przedsiębiorstwa (...) polskie firmy są w ogonie Europy i prawdopodobnie dotknie nas to, że nie transformowaliśmy się równie efektywnie jak pozostałe państwa członkowskie Unii Europejskiej (...) to, co jest ważne i co wychodzi w badaniach, to kompetencje kapitału ludzkiego i kompetencje pracowników.

― prof. Katarzyna Śledziewska, Dyrektor Zarządzająca DELab UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Justyną Pokojską (DELab UW, WS UW) o tworzeniu naukowych podcastów.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (ŚLJC UW) i dr. inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o zastosowaniu metody Monte Carlo.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW) o metodzie Monte Carlo.
Z Patrykiem Grzybowskim (MSD UW, Wydział Fizyki UW) o zasadach działania teledetekcji.
Z Łukaszem Nawaro (DELab UW, WNE UW) o stabilności wirtualnych walut.
Przewiń do góry