#6 Konsumenci i e‑commerce w obliczu pandemii

Szó­sty odci­nek pod­ca­stu „Efekt Sie­ci” poświę­co­ny jest tema­ty­ce goto­wo­ści pol­skie­go sek­to­ra e‑commerce na przej­ście w tryb pra­cy zdal­nej. Poru­szo­na zosta­ła rów­nież kwe­stia trud­no­ści, przed jaki­mi stoi branża.

Eks­pert­ką w roz­mo­wie z dr Justy­ną Pokoj­ską jest prof. Kata­rzy­na Śle­dziew­ska. W roz­mo­wie poru­szo­ne zosta­ły takie zagad­nie­nia, jak:
– dia­gno­za pol­skie­go e‑commerce na tle Europy,
– goto­wość bran­ży do przej­ścia na pra­cę zdalną,
– bran­że, któ­re w związ­ku z pan­de­mią koro­na­wi­ru­sa zna­la­zły się w naj­gor­szej sytuacji,
– ele­men­ty nie­zbęd­ne w pro­ce­sie przej­ścia na e‑commerce,
– zmia­ny, któ­re pozo­sta­ną w kon­su­men­tach po usta­niu pan­de­mii COVID-19.

Udostępnij

Trans­for­ma­cja cyfro­wa nie jest pro­sta i nie cho­dzi tyl­ko o tech­no­lo­gię, ale też zmia­ny pro­ce­so­we i orga­ni­za­cyj­ne w fir­mach. Trud­no jest to zro­bić w krót­kim cza­sie. Na pew­no jest wie­le firm, któ­re sko­rzy­sta i któ­re już sko­rzy­sta­ły na tej zmia­nie trans­for­ma­cji cyfro­wej, bo na przy­kład one już były w tym świe­cie cyfro­wym i dzia­ła­ły w nim. Gros naszych pol­skich firm nie było ucy­fro­wio­ne – szcze­gól­nie, jeśli popa­trzy­my na małe i śred­nie przed­się­bior­stwa (…) pol­skie fir­my są w ogo­nie Euro­py i praw­do­po­dob­nie dotknie nas to, że nie trans­for­mo­wa­li­śmy się rów­nie efek­tyw­nie jak pozo­sta­łe pań­stwa człon­kow­skie Unii Euro­pej­skiej (…) to, co jest waż­ne i co wycho­dzi w bada­niach, to kom­pe­ten­cje kapi­ta­łu ludz­kie­go i kom­pe­ten­cje pracowników.

― prof. Kata­rzy­na Śle­dziew­ska, Dyrek­tor Zarzą­dza­ją­ca DELab UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Laurą Drechsler (KU Leuven) o międzynarodowych transferach danych.
Z prof. Kerstin Radde-Antweiler (Universität Bremen) o mediatyzacji religii i mszach na Robloxie.
Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z Zuzią Choińską (DELab UW, WPiA UW) o systemach rozpoznawania twarzy.
Z Marią Cywińską (Wydział Psychologii UW) o cyfryzacji uczelni.
Scroll to Top